[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
สำนักงานอัยการสูงสุด 
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : กฎหมาย(ส่วนราชการ)
วิธีการแต่งตั้ง : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สถานภาพคณะ : ครบวาระ
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2553)

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1.  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
ประธานกรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
2.  นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
รองประธานกรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
3.  นายถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
4.  นายสีมา วรรณโกวิท รองอัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
5.  นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล รองอัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
6.  นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2556 
7.  ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  14/05/2556  21/06/2556 
8.  นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
9.  นายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
10.  นายอำนวย ยศสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
11.  นายดิเรก สุนทรเกตุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
12.  นายบดินทร์ เยี่ยมสมบัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
13.  นายวิทยา ปัตตพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
14.  ร.ท.มนัส อุบลทิพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
15.  นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  22/06/2554  21/06/2556 
16.  นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการและเลขานุการ  22/06/2554  21/06/2556 
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th