[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : กฎหมาย(ส่วนราชการ)
วิธีการแต่งตั้ง : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สถานภาพคณะ : ปัจจุบัน (ยังทำงานอยู่)
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2546)

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ประธานกรรมการ  -   -  
2 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
3 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
4 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
5 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  -   -  
6 คณาจารยืในคณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรรมการอื่น 
กรรมการ  -   -  
8 เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการอื่น 
เลขานุการ  -   -  
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th