[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : กฎหมาย(ส่วนราชการ)
วิธีการแต่งตั้ง : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สถานภาพคณะ : ครบวาระ
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กรรมการโดยตำแหน่ง 
ประธานกรรมการ  -   -  
2 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
3 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
4 ผู้แทนกรมที่ดิน
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
5.  นางรตยา จันทรเทียร
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  01/11/2557 
6.  นายเสรี เวชชบุษกร
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
7.  นายบุญเรือง สายศร
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
8.  นายนิวัติ เรืองพานิช
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
9.  นายไพรัตน์ ธารไทย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
10.  นายสนิท อักษรแก้ว
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  01/11/2557 
11.  นายนิพนธ์ ตั้งธรรม
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
12.  นายวิชิต พัฒนโกศัย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
13.  นายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  01/11/2557 
14.  นายธวัชชัย จึงเจริญ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
15.  นายชลธิศ สุรัสวดี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
16.  นายชัยรัตน์ ชยามฤต
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
17.  นายชำนาญ พงษ์ศรี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
18.  นายวิลาศ ผิวเหมาะ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
19.  นายมาโนช การพนักงาน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
20.  นายฉกาจ ลาภานุพัฒน์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  -  
21.  นายสำราญ รักชาติ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  28/05/2556  01/11/2557 
22.  น.ส.ดรรชนี เอมพันธุ์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  02/11/2555  01/11/2557 
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th