[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การจัดการน้ำเสีย
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : กฎหมาย(รัฐวิสาหกิจ)
วิธีการแต่งตั้ง : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สถานภาพคณะ : ครบวาระ
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ 2538 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1.  นายชเยนทร์ คำนวณ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  27/12/2554  26/12/2557 
2 ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
3 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
4 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
5 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
6 ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
7 ผู้แทนการประปานครหลวง
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
8 ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
9.  นายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  27/12/2554  26/12/2557 
10.  นายเดช บุบผาวัลย์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  29/03/2555  26/12/2557 
11.  นายชัยวัธน์ จุลมนต์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  27/12/2554  26/12/2557 
12.  นายวีรวัฒน์ ยมจินดา
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  27/12/2554  26/02/2557 
13.  นายอมรินทร์ ผจญยุทธ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  27/12/2554  26/12/2557 
14.  นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  27/12/2554  26/12/2557 
15.  น.ส.ประกายดาว เขมะจันตรี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  27/12/2554  26/12/2557 
16 ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการ  -   -  
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th