[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - พม่า
กระทรวงกลาโหม 
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : มติคณะรัฐมนตรี
วิธีการแต่งตั้ง : มติคณะรัฐมนตรี
วาระการดำรงตำแหน่ง 0 ปี วันเริ่มต้นวาระ : 15/01/2556 วันสิ้นสุดวาระ : -
สถานภาพคณะ : สิ้นสุดเพราะเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
ไม่พบข้อมูล

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  15/01/2556  -  
2 นายอำเภอแม่สาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
3 หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
4 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
5 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
6 นายด่านศุลกากรแม่สาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
7 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
8 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย - พม่า ที่ 1
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการและเลขานุการ  15/01/2556  -  
9 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  15/01/2556  -  
10 นายอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
11 หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
12 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
13 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
14 นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
15 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
16 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย - พม่า ที่ 2
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการและเลขานุการ  15/01/2556  -  
17 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  15/01/2556  -  
18 นายอำเภอแม่สอด
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
19 หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
20 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
21 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
22 นายด่านศุลกากรแม่สอด
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
23 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
24 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย - พม่า ที่ 3
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการและเลขานุการ  15/01/2556  -  
25 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  15/01/2556  -  
26 นายอำเภอสังขละบุรี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
27 หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
28 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
29 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
30 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
31 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย - พม่า ที่ 4
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการและเลขานุการ  15/01/2556  -  
32 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  15/01/2556  -  
33 นายอำเภอเมือง จังหวัดระนอง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
34 หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระนอง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
35 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
36 นายด่านศุลกากรระนอง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
37 ผู้แทนศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
38 ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  15/01/2556  -  
39 หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย - พม่า ที่ 6
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการและเลขานุการ  15/01/2556  -  
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th