[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ปฎิทิน ถึงวันที่ : ปฎิทิน
เลขที่หนังสือ/ปี : /
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1492 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2552) (เมษายน 2552) ทส
52 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2552) (กุมภาพันธ์ 2552) ทส
53 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2552) (มีนาคม 2552) ทส
54 สรุปสถานการณ์มลพิษกรณีก๊าซรั่วในโรงงานของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (ธันวาคม 2552) ทส
55 โครงการพุทธอุทยาน พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 (พฤศจิกายน 2552) ทส
56 มีเอกสารภาพ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (CMP 11) ทส 24/11/2558
57 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests) ทส 24/11/2558
58 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute - GGGI) ทส 24/11/2558
59 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ ทส 24/11/2558
60 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ทส 24/11/2558
61 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองด่าน) ทส 17/11/2558
62 มีเอกสารภาพ การลงนามในการดำเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asia Nations and the Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo) ทส 10/11/2558
63 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอโครงการการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย - จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ทส 10/11/2558
64 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 ทส 10/11/2558
65 มีเอกสารภาพ รายงานผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง กลไกและ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 10/11/2558
66 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม ทส 10/11/2558
67 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. .... (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง) ทส 10/11/2558
68 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ ) ทส 03/11/2558
69 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ทส 03/11/2558
70 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 03/11/2558
71 มีเอกสารภาพ สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่างและผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทย ทส 03/11/2558
72 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ทส 20/10/2558
73 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ทส 20/10/2558
74 มีเอกสารภาพ ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 - 2563 ทส 20/10/2558
75 มีเอกสารภาพ แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change 2015) ทส 20/10/2558
76 มีเอกสารภาพ การจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น ทส 13/10/2558
77 มีเอกสารภาพ การยกเว้นเงินสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ทส 13/10/2558
78 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (จำนวน 3 ราย 1. นายนิพนธ์ โชติบาล ฯลฯ) ทส 13/10/2558
79 มีเอกสารภาพ สถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ ทส 13/10/2558
80 มีเอกสารภาพ การรักษาราชการแทน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 06/10/2558
81 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ (International Network for Bamboo and Rattan - INBAR) ทส 06/10/2558
82 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (จำนวน 4 ราย 1. นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช ฯลฯ) ทส 06/10/2558
83 มีเอกสารภาพ (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 ทส 30/09/2558
84 มีเอกสารภาพ ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนำที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ทส 30/09/2558
85 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 ทส 30/09/2558
86 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ทส 30/09/2558
87 มีเอกสารภาพ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ทส 30/09/2558
88 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ และนายนิวัติชัย คัมภีร์) ทส 15/09/2558
89 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก อรรถนพ ศิริศักดิ์) ทส 08/09/2558
90 มีเอกสารภาพ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand's Revised National Ivory Action Plan - NIAP) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 66 ทส 08/09/2558
91 มีเอกสารภาพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. 2558 ทส 01/09/2558
92 มีเอกสารภาพ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง - ข่า ครั้งที่ 7 "ขิง - ข่า เพื่อชีวิต" (The 7th International Symposium on the Family ZINGIBERACEAE : Gingers for Life) ทส 11/08/2558
93 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscape ทส 11/08/2558
94 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก) ทส 04/08/2558
95 มีเอกสารภาพ บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์กร Global Green Growth Institute (GGGI) ทส 04/08/2558
96 มีเอกสารภาพ แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ ทส 28/07/2558
97 มีเอกสารภาพ การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 รวม 4 ฉบับ ออกไปอีก 1 ปี ทส 21/07/2558
98 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 7 ทส 21/07/2558
99 มีเอกสารภาพ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ต่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยฉบับแก้ไข (Thailand's Revised National Ivory Action Plan - NIAP) ทส 21/07/2558
100 มีเอกสารภาพ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ทส 14/07/2558
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1492รายการ

 ผลสรุปมติคณะรัฐมนตรีนี้เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น
หากประสงค์จะขอตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อ 02-280-9000 ต่อ 436,268 หรือ 02-356-5481
มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]