[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ปฎิทิน ถึงวันที่ : ปฎิทิน
เลขที่หนังสือ/ปี : /
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1432 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2552) (ธันวาคม 2552) ทส
52 โครงการพุทธอุทยาน พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 (พฤศจิกายน 2552) ทส
53 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2552) (พฤศจิกายน 2552) ทส
54 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2552) (พฤศจิกายน 2552) ทส
55 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2552) (พฤศจิกายน 2552) ทส
56 มีเอกสารภาพ ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่าตะกั่วป่า ทส 12/05/2558
57 มีเอกสารภาพ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ข้อ 10 ทส 12/05/2558
58 มีเอกสารภาพ การจัดทำปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 (The eleventh session of the United Nations Forum on Forests : UNFF11) ทส 12/05/2558
59 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 ทส 07/05/2558
60 มีเอกสารภาพ การจัดทำตราสารยอมรับการแก้ไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต ทส 28/04/2558
61 มีเอกสารภาพ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 7 ทส 28/04/2558
62 มีเอกสารภาพ การตั้งงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทส 28/04/2558
63 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 และ ครั้งที่ 1/2558 ทส 20/04/2558
64 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) (จำนวนรวม 3 คน 1. นายเวทย์ นุชเจริญ ฯลฯ) ทส 20/04/2558
65 มีเอกสารภาพ มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทส 07/04/2558
66 มีเอกสารภาพ การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 ทส 07/04/2558
67 มีเอกสารภาพ ร่างปฏิญญารัฐมนตรีในการประชุมเรื่องน้ำโลก ครั้งที่ 7 (The 7th World Water Forum) ทส 07/04/2558
68 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. .... ทส 31/03/2558
69 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 27/03/2558
70 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ทส 27/03/2558
71 มีเอกสารภาพ สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ทส 27/03/2558
72 มีเอกสารภาพ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 (Thailand's Revised National Ivory Action Plan - NIAP) ทส 27/03/2558
73 มีเอกสารภาพ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ข้อ 3 เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างของกลาง ที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ และขอความเห็นชอบแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง ทส 27/03/2558
74 มีเอกสารภาพ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557 - 2564 ทส 17/03/2558
75 มีเอกสารภาพ สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ทส 17/03/2558
76 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (จำนวน 3 คน 1. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ฯลฯ) ทส 17/03/2558
77 มีเอกสารภาพ (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 ทส 10/03/2558
78 มีเอกสารภาพ ขอขยายระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอย ทส 10/03/2558
79 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 20 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 10 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ทส 10/03/2558
80 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ทส 03/03/2558
81 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) ทส 03/03/2558
82 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคเหนือ ทส 03/03/2558
83 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 03/03/2558
84 มีเอกสารภาพ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ทส 24/02/2558
85 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 (เพิ่มเติม) ทส 18/02/2558
86 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (จำนวน 5 คน 1. นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ฯลฯ ) ทส 18/02/2558
87 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (นางนันทริกา ชันซื่อ และนายเวทย์ นุชเจริญ) ทส 18/02/2558
88 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 21 (The 21st Meeting of Mekong River Commission Council) ทส 10/02/2558
89 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 10/02/2558
90 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. .... ทส 10/02/2558
91 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมี ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าด้วย ทส 10/02/2558
92 มีเอกสารภาพ การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทส 10/02/2558
93 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 03/02/2558
94 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ทส 03/02/2558
95 มีเอกสารภาพ ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ทส 27/01/2558
96 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 27/01/2558
97 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทส 27/01/2558
98 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... ทส 27/01/2558
99 มีเอกสารภาพ การเพิ่มเงินสนับสนุนสมทบและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสำนักเลขาธิการ COBSEA ทส 27/01/2558
100 มีเอกสารภาพ การเสนออนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ทส 27/01/2558
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1432รายการ

 ผลสรุปมติคณะรัฐมนตรีนี้เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น
หากประสงค์จะขอตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อ 02-280-9000 ต่อ 436
หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อหมายเลข 02-280-9085
มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th