[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ปฎิทิน ถึงวันที่ : ปฎิทิน
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1529 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 66 (SC66) และแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทส 29/03/2559
52 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (จำนวน 5 ราย 1. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ฯลฯ) ทส 22/03/2559
53 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง (ตอนขุน) บางส่วน ในท้องที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง บางส่วน ในท้องที่ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ ทส 22/03/2559
54 มีเอกสารภาพ การรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สำหรับปี ค.ศ. 2016 - 2025 ทส 15/03/2559
55 มีเอกสารภาพ การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ 7 ทส 08/03/2559
56 มีเอกสารภาพ ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ทส 01/03/2559
57 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่าน้ำปาด บางส่วน ในท้องที่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ .... ทส 01/03/2559
58 มีเอกสารภาพ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ทส 01/03/2559
59 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 22 (The 22nd Meeting of Mekong River Commission Council) ทส 23/02/2559
60 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายทศพร นุชอนงค์ และนายธัญญา เนติธรรมกุล) ทส 09/02/2559
61 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 และครั้งที่ 5/2558 ทส 09/02/2559
62 มีเอกสารภาพ รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ ทส 09/02/2559
63 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบในการยกเลิกโครงการเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ทส 02/02/2559
64 มีเอกสารภาพ รายงานผลการลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น ทส 02/02/2559
65 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูประบบกำจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน) ทส 26/01/2559
66 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 ทส 26/01/2559
67 มีเอกสารภาพ ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับหน่วยงานระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น ทส 26/01/2559
68 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (นายชลธิศ สุรัสวดี) ทส 26/01/2559
69 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 13th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทส 19/01/2559
70 มีเอกสารภาพ กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ทส 12/01/2559
71 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 22 ทส 12/01/2559
72 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินและป่า กรณีประชาชนร้องเรียนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557 และฉบับที่ 66/2557 ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน) ทส 12/01/2559
73 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทส 12/01/2559
74 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายวรศาสน์ อภัยพงษ์) ทส 05/01/2559
75 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว และป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และตำบลร่มเย็น ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน) ทส 05/01/2559
76 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 05/01/2559
77 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ทส 29/12/2558
78 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 29/12/2558
79 มีเอกสารภาพ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทส 22/12/2558
80 มีเอกสารภาพ ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 22/12/2558
81 มีเอกสารภาพ รายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูประบบการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ทส 22/12/2558
82 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำนวน 3 คน 1. นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ ฯลฯ) ทส 15/12/2558
83 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ฉบับ ทส 15/12/2558
84 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด ในท้องที่ตำบลกะทูน และตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ทส 15/12/2558
85 มีเอกสารภาพ การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทส 08/12/2558
86 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ทส 08/12/2558
87 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทส 01/12/2558
88 มีเอกสารภาพ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (CMP 11) ทส 24/11/2558
89 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests) ทส 24/11/2558
90 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute - GGGI) ทส 24/11/2558
91 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ ทส 24/11/2558
92 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ทส 24/11/2558
93 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองด่าน) ทส 17/11/2558
94 มีเอกสารภาพ การลงนามในการดำเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asia Nations and the Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo) ทส 10/11/2558
95 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอโครงการการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย - จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ทส 10/11/2558
96 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 ทส 10/11/2558
97 มีเอกสารภาพ รายงานผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง กลไกและ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 10/11/2558
98 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม ทส 10/11/2558
99 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. .... (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง) ทส 10/11/2558
100 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ ) ทส 03/11/2558
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1529รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]