[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ปฎิทิน ถึงวันที่ : ปฎิทิน
เลขที่หนังสือ/ปี : /
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1404 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2552) (ธันวาคม 2552) ทส
52 โครงการพุทธอุทยาน พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 (พฤศจิกายน 2552) ทส
53 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2552) (พฤศจิกายน 2552) ทส
54 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2552) (พฤศจิกายน 2552) ทส
55 รายงานสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์ (วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2552) (พฤศจิกายน 2552) ทส
56 มีเอกสารภาพ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ทส 13/01/2558
57 มีเอกสารภาพ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง ทส 13/01/2558
58 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 2 (2nd Mekong River Commission Summit) ทส 23/12/2557
59 มีเอกสารภาพ โครงการที่จะเป็นของขวัญให้ประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี "ของขวัญปีใหม่จากใจ ทส." ทส 23/12/2557
60 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทส 23/12/2557
61 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20 (20th Meeting of Mekong River Commission Council) ทส 23/12/2557
62 มีเอกสารภาพ ร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในการประชุม 2014 ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting on Forestry ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ทส 09/12/2557
63 มีเอกสารภาพ รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทร ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทส 09/12/2557
64 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 02/12/2557
65 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 และครั้งที่ 1/2557 ทส 25/11/2557
66 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ทส 25/11/2557
67 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 (COP12) ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี ทส 25/11/2557
68 มีเอกสารภาพ การแสดงเจตจำนง (Pledge) การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ทส 25/11/2557
69 มีเอกสารภาพ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 20 (COP20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 10 (CMP10) ทส 25/11/2557
70 มีเอกสารภาพ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 18/11/2557
71 มีเอกสารภาพ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการ วิจัย และอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี ทส 12/11/2557
72 มีเอกสารภาพ (ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ทส 28/10/2557
73 มีเอกสารภาพ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014) ทส 28/10/2557
74 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ทส 21/10/2557
75 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 14/10/2557
76 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 5 ราย) (1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ ฯลฯ) ทส 14/10/2557
77 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ทส 14/10/2557
78 มีเอกสารภาพ ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 และร่างปฏิญญากังวอนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทส 07/10/2557
79 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ทส 01/10/2557
80 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 3 ราย) (1. นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์ ฯลฯ) ทส 01/10/2557
81 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 16/09/2557
82 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์) ทส 16/09/2557
83 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Thailand National lvory Action Plan) ฉบับแก้ไข เพื่อนำส่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ทส 16/09/2557
84 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ทส 16/09/2557
85 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (จำนวน 9 คน 1. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ฯลฯ) ทส 02/09/2557
86 มีเอกสารภาพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ทส 26/08/2557
87 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (จำนวน 8 คน 1. นายสันทัด สมชีวิตา ฯลฯ) ทส 06/05/2557
88 มีเอกสารภาพ การให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญานครโฮจิมินห์ ค.ศ. 2014 ทส 01/04/2557
89 มีเอกสารภาพ ผลการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury ทส 11/03/2557
90 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ทส 28/01/2557
91 มีเอกสารภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และความคืบหน้า ทส 03/12/2556
92 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... ทส 25/11/2556
93 มีเอกสารภาพ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ทส 19/11/2556
94 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทส 12/11/2556
95 มีเอกสารภาพ รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ทส 29/10/2556
96 มีเอกสารภาพ การตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทส 22/10/2556
97 มีเอกสารภาพ การรับรองอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท ทส 08/10/2556
98 มีเอกสารภาพ ท่าทีประเทศไทยต่อระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring System : HMS) ทส 08/10/2556
99 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556 ทส 01/10/2556
100 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (นายประทีป เจริญพร) ทส 01/10/2556
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1404รายการ

 ผลสรุปมติคณะรัฐมนตรีนี้เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น
หากประสงค์จะขอตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อ 02-280-9000 ต่อ 436
หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อหมายเลข 02-280-9085
มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th