[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 2706 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 มีเอกสารภาพ การจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กต 21/12/2553
52 มีเอกสารภาพ การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Sustainable Port Development in the ASEAN Region ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กต 21/12/2553
53 มีเอกสารภาพ การถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ศธ 21/12/2553
54 มีเอกสารภาพ การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์โครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในกรณีเกิดจลาจล นร 21/12/2553
55 มีเอกสารภาพ การบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน) นร 21/12/2553
56 มีเอกสารภาพ การประเมินสถานการณ์กรณีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นร 21/12/2553
57 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล (ครั้งที่ 12/2553) พณ 21/12/2553
58 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (โดยเพิ่มกรรมการอีกจำนวน 9 คน) นร 21/12/2553
59 มีเอกสารภาพ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และความตกลงเกี่ยวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนุสัญญาฯ กต 21/12/2553
60 มีเอกสารภาพ การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นร 21/12/2553
61 มีเอกสารภาพ การเปลี่ยนแปลงเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองเนเปิลส์ สาธารณรัฐอิตาลี กต 21/12/2553
62 มีเอกสารภาพ การเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กค 21/12/2553
63 มีเอกสารภาพ การเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2553) กต 21/12/2553
64 มีเอกสารภาพ การเสนอร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พม 21/12/2553
65 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ กปภ. กรณีเงินเดือนเต็มขั้น มท 21/12/2553
66 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่สำหรับโรงพยาบาลมาบตาพุด ขนาด 200 เตียง สธ 21/12/2553
67 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยที่สาธารณประโยชน์ "ดอนหลักดำ" ศธ 21/12/2553
68 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 1 และการประชุมคณะทำงาน ภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 7 ทส 21/12/2553
69 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติใช้เงินงบกลางเพื่อชำระเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53 กษ 21/12/2553
70 มีเอกสารภาพ ขอเปลี่ยนตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 - 2554 กห 21/12/2553
71 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาล กษ 21/12/2553
72 มีเอกสารภาพ ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยของอาคารสถานบริการประเภทสถานบันเทิง บทเรียนจากกรณีซานติก้าผับ" สสป 21/12/2553
73 มีเอกสารภาพ บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบเอนกประสงค์ (Smart Card) นร 21/12/2553
74 มีเอกสารภาพ ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำและราคาปัจจัยการผลิตต่อราคาสินค้า พณ 21/12/2553
75 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 22 พณ 21/12/2553
76 มีเอกสารภาพ มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554) กค 21/12/2553
77 มีเอกสารภาพ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นร 21/12/2553
78 มีเอกสารภาพ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 ศธ 21/12/2553
79 มีเอกสารภาพ รายงานข้อมูลสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2553 รง 21/12/2553
80 มีเอกสารภาพ รายงานความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง (รายโครงการ) ประจำสัปดาห์ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553 กค 21/12/2553
81 มีเอกสารภาพ รายงานประจำปี 2552 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ศธ 21/12/2553
82 มีเอกสารภาพ รายงานผลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553) พณ 21/12/2553
83 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552 พม 21/12/2553
84 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอายุใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ คค 21/12/2553
85 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ศธ 21/12/2553
86 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... คค 21/12/2553
87 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... มท 21/12/2553
88 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองพลับ และตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน กษ 21/12/2553
89 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทก 21/12/2553
90 มีเอกสารภาพ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 77 ศธ 21/12/2553
91 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2553 ทส 21/12/2553
92 มีเอกสารภาพ เป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2554 กค 21/12/2553
93 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และนางสาวอารดา มีเพียร) นร 21/12/2553
94 มีเอกสารภาพ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 มท 21/12/2553
95 มีเอกสารภาพ โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 - 2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มาตรา 21 ทวิ กษ 21/12/2553
96 มีเอกสารภาพ การขายที่ดินราชพัสดุให้กับสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง จำกัด จังหวัดนครปฐม กค 14/12/2553
97 มีเอกสารภาพ การจัดทำความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กต 14/12/2553
98 มีเอกสารภาพ การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 รง 14/12/2553
99 มีเอกสารภาพ การเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 14/12/2553
100 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล และนายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ) อก 14/12/2553
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 2706รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]