[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 2703 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 18,000 ล้านบาท กค 28/12/2553
2 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กค 28/12/2553
3 มีเอกสารภาพ การขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดตั้งหน่วยระวังภัยทางเศรษฐกิจของอาเซียน กค 28/12/2553
4 มีเอกสารภาพ การดำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด มท 28/12/2553
5 มีเอกสารภาพ การดำเนินโครงการ "2554 ปีแห่งความปลอดภัย" คค 28/12/2553
6 มีเอกสารภาพ การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทส 28/12/2553
7 มีเอกสารภาพ การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กค 28/12/2553
8 มีเอกสารภาพ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2553 คค 28/12/2553
9 มีเอกสารภาพ การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง กษ 28/12/2553
10 มีเอกสารภาพ การแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน นร 28/12/2553
11 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 6 ราย 1. นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ฯลฯ) กต 28/12/2553
12 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายจุมพล สงวนสิน) กษ 28/12/2553
13 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบร้านสหกรณ์ พณ 28/12/2553
14 มีเอกสารภาพ กำหนดให้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรการถาวร กค 28/12/2553
15 มีเอกสารภาพ ขอพระราชทานชื่อกองทุน (กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) และการขอลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาค ศธ 28/12/2553
16 มีเอกสารภาพ ขอยกเลิกโครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการเข้าซื้อทรัพย์สินและรับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทก 28/12/2553
17 มีเอกสารภาพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย นร 28/12/2553
18 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติขยายวงเงินและกู้เงินสำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คค 28/12/2553
19 มีเอกสารภาพ ขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าหนองสนม" สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยองหลังใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศย 28/12/2553
20 มีเอกสารภาพ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปช 28/12/2553
21 มีเอกสารภาพ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ 10/2553) นร 28/12/2553
22 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ทก 28/12/2553
23 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล กค 28/12/2553
24 มีเอกสารภาพ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นร 28/12/2553
25 มีเอกสารภาพ รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 และรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 คค 28/12/2553
26 มีเอกสารภาพ รายงานความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง (รายโครงการ) ประจำสัปดาห์ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 กค 28/12/2553
27 มีเอกสารภาพ รายงานประจำปีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551) ศธ 28/12/2553
28 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (เมษายน 2553 - กันยายน 2553) กษ 28/12/2553
29 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นร 28/12/2553
30 มีเอกสารภาพ รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายงานครั้งที่ 5) นร 28/12/2553
31 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนเอเชียใต้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) (ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2553) พณ 28/12/2553
32 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2553) กค 28/12/2553
33 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553 อก 28/12/2553
34 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเปรู และสหรัฐเม็กซิโก (ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553) นร 28/12/2553
35 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. .... กค 28/12/2553
36 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รง 28/12/2553
37 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... มท 28/12/2553
38 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสกลนคร พ.ศ. .... มท 28/12/2553
39 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... นร 28/12/2553
40 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ กค 28/12/2553
41 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ กห 28/12/2553
42 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... วช 28/12/2553
43 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... กก 28/12/2553
44 มีเอกสารภาพ ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ ทส 28/12/2553
45 มีเอกสารภาพ แนวทางการดำเนินการโฉนดชุมชน นร 28/12/2553
46 มีเอกสารภาพ แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย วท 28/12/2553
47 มีเอกสารภาพ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ทก 28/12/2553
48 มีเอกสารภาพ การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี กห 21/12/2553
49 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติให้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 21 - 22 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กค 21/12/2553
50 มีเอกสารภาพ การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คค 21/12/2553
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 2703รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]