[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 3001 - 3018 จากทั้งหมด 3018 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
3001 การแต่งตั้งประธานกรรมการเพิ่มผลผลิต และกรรมการผู้ว่าการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย ประจำประเทศไทย อก 21/10/2512
3002 กำหนดอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานกระดาษบางปะอิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม อก 23/09/2512
3003 กำหนดอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม อก 23/09/2512
3004 การอนุญาตตั้งโรงสีข้าว อก 23/07/2511
3005 ขอเปลี่ยนแปลงอัตราการสั่งกระดาษต่างประเทศโดยวิธีซื้อกระดาษไทยชดเชย อก 07/05/2511
3006 ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าลงหนึ่งในสามสำหรับวัตถุดิบ ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีทา อก 29/06/2508
3007 การดำเนินกิจการค้ากระดาษ อก 24/03/2507
3008 การจำหน่ายกระดาษของโรงงานกระดาษไทย อก 28/01/2507
3009 ขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งเป็นผู้จำหน่ายกระดาษของโรงงานกระดาษไทยต่อไป อก 12/11/2506
3010 ที่ดินหวงห้ามของโรงงานกระดาษกาญจนบุรี อก 01/11/2503
3011 การโอนโรงงานสุรา อก 24/04/2502
3012 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
3013 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
3014 รายงานการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 อก 10/09/2501
3015 ขอให้พิจารณา ออกอาชญาบัตรผูกขาดตรวจแร่ อก 09/10/2500
3016 การซื้อกระดาษ อก 23/09/2496
3017 วางมาตรฐานค่าครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะเก้าอี้ อก 29/10/2494
3018 รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทยในรอบ6 เดือนจากวันที่ 1 เมษายน 2515 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2515 อก 00/00/0
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 3001 - 3018 จากทั้งหมด 3018รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]