[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 2954 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม อก 15/10/2562
2 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและ SME เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อก 07/10/2562
3 มีเอกสารภาพ การลงทุนโครงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3) อก 01/10/2562
4 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ อก 01/10/2562
5 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... อก 01/10/2562
6 มีเอกสารภาพ แนวทางการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร อก 01/10/2562
7 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายณัฐพล รังสิตพล และคณะ) อก 17/09/2562
8 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านความร่วมมืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 4.0 อก 27/08/2562
9 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ) อก 13/08/2562
10 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) อก 06/08/2562
11 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์) อก 06/08/2562
12 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อก 06/08/2562
13 มีเอกสารภาพ มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ อก 11/06/2562
14 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. .... อก 11/06/2562
15 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... อก 11/06/2562
16 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (จำนวน 2 คน พลตรี กานต์ กลัมพสุต และนายสาคร ชนะไพฑูรย์) อก 28/05/2562
17 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อก 07/05/2562
18 มีเอกสารภาพ ปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการกำหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) อก 07/05/2562
19 มีเอกสารภาพ รายงานผลการสอบบัญชีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับปีบัญชี 2561 อก 07/05/2562
20 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอเอ็ม เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา ที่จังหวัดสระบุรี อก 30/04/2562
21 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... อก 30/04/2562
22 มีเอกสารภาพ ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 อก 24/04/2562
23 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... อก 24/04/2562
24 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมาตรฐานในคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (จำนวน 7 คน 1. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ฯลฯ) อก 02/04/2562
25 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดเพชรบุรี อก 19/03/2562
26 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อก 18/02/2562
27 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ที่จังหวัดลพบุรี อก 18/02/2562
28 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อก 18/02/2562
29 มีเอกสารภาพ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562 อก 29/01/2562
30 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอารี จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อก 29/01/2562
31 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อก 29/01/2562
32 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อก 29/01/2562
33 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... อก 29/01/2562
34 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี อก 22/01/2562
35 มีเอกสารภาพ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี อก 22/01/2562
36 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... อก 08/01/2562
37 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ฉบับ อก 02/01/2562
38 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (นายสุรจิตต์ อินทรชิต และนายสุพพัต อ่องแสงคุณ) อก 02/01/2562
39 มีเอกสารภาพ ของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ประกอบการและประชาชน อก 25/12/2561
40 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย อก 25/12/2561
41 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จำนวน 6 คน 1. นายธวัช ผลความดี ฯลฯ) อก 18/12/2561
42 มีเอกสารภาพ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) อก 18/12/2561
43 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ 5 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมจากการเยือนประเทศไทยของผู้อำนวยการใหญ่ UNIDO อก 18/12/2561
44 มีเอกสารภาพ การขอรับการจัดสรรงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปชำระหนี้เงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2549/2550 อก 20/11/2561
45 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวันชัย พนมชัย และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี) อก 20/11/2561
46 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อก 06/11/2561
47 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 2 ฉบับ อก 30/10/2561
48 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... อก 24/10/2561
49 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายประกอบ วิวิธจินดา และนายเอกภัทร วังสุวรรณ) อก 16/10/2561
50 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (นายจิตเกษม พรประพันธ์) อก 16/10/2561
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 2954รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]