[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 3947 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 มีเอกสารภาพ แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ พณ 04/02/2563
52 มีเอกสารภาพ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พณ 28/01/2563
53 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) พณ 28/01/2563
54 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 พณ 21/01/2563
55 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ฯลฯ รวม 3 ราย) พณ 14/01/2563
56 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 พณ 02/01/2563
57 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 02/01/2563
58 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกีและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 02/01/2563
59 มีเอกสารภาพ เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 3 พณ 24/12/2562
60 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 17/12/2562
61 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 18 และการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Summit) ครั้งที่ 3 พณ 11/12/2562
62 มีเอกสารภาพ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 (คู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว) พณ 11/12/2562
63 มีเอกสารภาพ ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พณ 11/12/2562
64 มีเอกสารภาพ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 พณ 11/12/2562
65 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ และคณะ รวม 3 ราย) พณ 03/12/2562
66 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... พณ 26/11/2562
67 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... พณ 26/11/2562
68 มีเอกสารภาพ การทำคำประกาศ (Declarations) จากการแก้ไขปรับปรุงระเบียบร่วม (Common Regulations) ภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) พณ 19/11/2562
69 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 19/11/2562
70 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... พณ 12/11/2562
71 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... พณ 12/11/2562
72 มีเอกสารภาพ ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ พณ 12/11/2562
73 มีเอกสารภาพ โครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2562/63 พณ 12/11/2562
74 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 06/11/2562
75 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า (จำนวน 5 คน 1. นายอิทธิพล ช้างหลำ ฯลฯ) พณ 29/10/2562
76 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งที่ 3 พณ 29/10/2562
77 มีเอกสารภาพ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงพาณิชย์) พณ 22/10/2562
78 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 22/10/2562
79 มีเอกสารภาพ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ 2563 พณ 22/10/2562
80 มีเอกสารภาพ การให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ของอาเซียน ในระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) 2017 (ภาคผนวก 4 ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน) พณ 15/10/2562
81 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการคว่ำบาตรสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย (ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและกำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ) พณ 15/10/2562
82 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบและอนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 3 พณ 07/10/2562
83 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 42 สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พณ 01/10/2562
84 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ และนายกีรติ รัชโน) พณ 01/10/2562
85 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... พณ 01/10/2562
86 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 3 พณ 24/09/2562
87 มีเอกสารภาพ รัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งไม่ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ พณ 10/09/2562
88 มีเอกสารภาพ การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ฉบับ พณ 03/09/2562
89 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 2563 พณ 27/08/2562
90 มีเอกสารภาพ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 พณ 27/08/2562
91 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. .... พณ 20/08/2562
92 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และคณะ) พณ 13/08/2562
93 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเจรจา RCEP ณ กรุงเทพฯ พณ 09/07/2562
94 มีเอกสารภาพ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พณ 02/07/2562
95 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พณ 02/07/2562
96 มีเอกสารภาพ ผลการประชุม CLMVT Forum 2019 : CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia พณ 02/07/2562
97 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามข้อ 6 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552) พณ 02/07/2562
98 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 18/06/2562
99 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2562 (ครั้งที่ 25) พณ 18/06/2562
100 มีเอกสารภาพ การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ) พณ 11/06/2562
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 3947รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]