[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 3851 - 3900 จากทั้งหมด 3954 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
3851 ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้าและโกดังสินค้า พ.ศ. .... พณ 16/01/2523
3852 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การคลังสินค้า พณ 16/01/2523
3853 การทำความตกลงให้ข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากร ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา พณ 04/12/2522
3854 การควบคุมการนำปอเข้ามาในราชอาณาจักร พณ 27/11/2522
3855 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจา การค้าระหว่างไทย-ฮังการี พณ 20/11/2522
3856 แต่งตั้งกรรมการเครื่องหมายการค้า พณ 20/11/2522
3857 แต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการองค์การคลังสินค้า พณ 13/11/2522
3858 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 9 ขึ้นไป (กระทรวงพาณิชย์) พณ 30/10/2522
3859 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-โรมาเนีย พณ 30/10/2522
3860 การควบคุมผลิตภัณฑ์ปอออกนอกราชอาณาจักร พณ 22/10/2522
3861 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพาณิชย์) พณ 22/10/2522
3862 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษ พณ 11/09/2522
3863 บริษัทสยามดราฟท์ จำกัด ขอนำกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าเข้ามาในราชอาณาจักร พณ 11/09/2522
3864 ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พณ 11/09/2522
3865 ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. 2510 พณ 11/09/2522
3866 การเจรจาต่ออายุข้อตกลงสิ่งทอกับสวีเดน พณ 28/08/2522
3867 การซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พณ 21/08/2522
3868 การแก้ปัญหาสุกรชำแหละขาดแคลนและมีราคาสูง พณ 14/08/2522
3869 ขออนุมัติในหลักการเพื่อย้ายประเทศที่ตั้งสำนักงานข้าหลวงพาณิชย์ พณ 14/08/2522
3870 การควบคุมน้ำยาเคมี อีเธอร์และคลอโรฟอร์ม(ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 พณ 31/07/2522
3871 การควบคุมการนำลูกถ้วยไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักร พณ 17/07/2522
3872 การปฏิบัติการเกี่ยวกับราคาสินค้า พณ 17/07/2522
3873 การอุทธรณ์การกำหนดตำแหน่ง (กระทรวงพาณิชย์) พณ 17/07/2522
3874 ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ พ.ศ.... พณ 17/07/2522
3875 การควบคุมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ พณ 01/05/2522
3876 การควบคุมน้ำยาเคมี อีเธอร์ และคลอโรฟอร์ม (ร่างพระราชกฤษฎีกา และกฏกระทรวง) พณ 01/05/2522
3877 การแก้ไขปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร พณ 24/04/2522
3878 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการประกันราคาถั่วเหลือง พณ 24/04/2522
3879 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานผู้ช่วยฑูตการพาณิชย์ฯ ณ กรุงเจดดาห์ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย พณ 17/04/2522
3880 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเจรจาการค้าหลายฝ่ายเพิ่มเติม พณ 03/04/2522
3881 ผลการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนการค้าไทย-ลาว พณ 03/04/2522
3882 ราคาแก๊สหุงต้ม พณ 06/03/2522
3883 การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พณ 27/02/2522
3884 การขายข้าวให้รัฐบาลมาเลเซีย พณ 27/02/2522
3885 วิธีแก้ไขปัญหาการส่งลูกสุกรแช่เย็นไปฮ่องกง พณ 13/02/2522
3886 ขอพระราชทานเครื่องราชทานอิสริยาภรณ์ให้แก่นายพลตรี อาริฟิน พณ 06/02/2522
3887 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ พณ 06/02/2522
3888 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานผู้ช่วยทูตการพาณิชย์ฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พณ 16/01/2522
3889 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการคำกำไรเกินควร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติรักษาระดับราคาและความเป็นธรรมทางการค้า พ.ศ. .... พณ 09/01/2522
3890 แก้ไขปัญหามันสำปะหลังอัดเม็ดเป็นฝุ่น พณ 09/01/2522
3891 ขออนุมัติซื้อกระสอบจากโรงงานกระสอบรัฐวิสาหกิจในราคาสูงกว่าราคาตลาด พณ 02/01/2522
3892 การควบคุมการนำเครื่องเลื่อยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร พณ 12/12/2521
3893 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการห้ามส่งไม้ออกนอกราชอาณาจักร พณ 14/11/2521
3894 การประกันราคาขั้นต่ำของถั่วเหลือง พณ 31/10/2521
3895 ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองคณะผู้แทนอุตสาหกรรมและการค้าเบลเยี่ยม พณ 31/10/2521
3896 แผนการพยุงราคาข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล พณ 10/10/2521
3897 ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ10 ซึ่งจะเกษียณอายุ (นายบัญญัติ กุลนานันท์) พณ 03/10/2521
3898 รายงานของคณะผู้แทนไทยที่ไปเยือนประเทศอิหร่าน รูเมเนีย และฮังการี พณ 03/10/2521
3899 ขออนุญาตนำรถยนต์โดยสารสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พณ 26/09/2521
3900 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานผู้ช่วยฑูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชฑูตกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พณ 26/09/2521
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 3851 - 3900 จากทั้งหมด 3954รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]