[ English Site ]



         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 101 - 150 จากทั้งหมด 3954 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
101 มีเอกสารภาพ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พณ 02/07/2562
102 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พณ 02/07/2562
103 มีเอกสารภาพ ผลการประชุม CLMVT Forum 2019 : CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia พณ 02/07/2562
104 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามข้อ 6 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552) พณ 02/07/2562
105 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 18/06/2562
106 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2562 (ครั้งที่ 25) พณ 18/06/2562
107 มีเอกสารภาพ การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ) พณ 11/06/2562
108 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) พณ 11/06/2562
109 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 11/06/2562
110 มีเอกสารภาพ สถานะและมาตรการรองรับการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 พณ 04/06/2562
111 มีเอกสารภาพ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 พณ 28/05/2562
112 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 28/05/2562
113 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ พณ 28/05/2562
114 มีเอกสารภาพ เอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 พณ 28/05/2562
115 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จำนวน 14 คน 1. นางปัจฉิมา ธนสันติ ฯลฯ) พณ 28/05/2562
116 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 25 พณ 21/05/2562
117 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2562 และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) พณ 21/05/2562
118 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุชาติ สินรัตน์) พณ 14/05/2562
119 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2562 พณ 14/05/2562
120 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP พณ 14/05/2562
121 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 14/05/2562
122 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (จำนวน 2 คน 1. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ฯลฯ) พณ 07/05/2562
123 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... พณ 07/05/2562
124 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ พณ 24/04/2562
125 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (จำนวน 8 คน 1. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ฯลฯ) พณ 09/04/2562
126 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จำนวน 5 คน 1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ฯลฯ) พณ 02/04/2562
127 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... พณ 26/03/2562
128 มีเอกสารภาพ การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ พณ 19/03/2562
129 มีเอกสารภาพ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น (Back - to - Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบกำกับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) พณ 19/03/2562
130 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกรอบงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พ.ศ. 2563 - 2565 พณ 19/03/2562
131 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. .... พณ 19/03/2562
132 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 ณ เมืองเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชา พณ 19/03/2562
133 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (เพิ่มเติม) พณ 12/03/2562
134 มีเอกสารภาพ งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก พณ 12/03/2562
135 มีเอกสารภาพ ผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (IMG) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สมาพันธรัฐสวิส พณ 12/03/2562
136 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. .... พณ 12/03/2562
137 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 12/03/2562
138 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 26/02/2562
139 มีเอกสารภาพ การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ พณ 18/02/2562
140 มีเอกสารภาพ มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย พณ 18/02/2562
141 มีเอกสารภาพ รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป พณ 18/02/2562
142 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... พณ 12/02/2562
143 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 2 คน 1. นางดวงพร รอดพยาธิ์ ฯลฯ) พณ 05/02/2562
144 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 พณ 05/02/2562
145 มีเอกสารภาพ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พณ 29/01/2562
146 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People's Republic of China พณ 29/01/2562
147 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 29/01/2562
148 มีเอกสารภาพ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พณ 22/01/2562
149 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO พณ 22/01/2562
150 มีเอกสารภาพ ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) พณ 22/01/2562
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 101 - 150 จากทั้งหมด 3954รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]