[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 3901 - 3947 จากทั้งหมด 3947 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
3901 การผ่อนผันอนุญาตให้ส่งไม้ออกนอกราชอาณาจักร พณ 23/05/2521
3902 การอนุญาตส่งข้าวออกไปช่วยเหลือประเทศอื่น พณ 16/05/2521
3903 ขออนุมัติให้มีการเจรจาและลงนามในข้อตกลงทางการค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พณ 16/05/2521
3904 การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างไทยกับอิหร่าน พณ 09/05/2521
3905 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. .... พณ 25/04/2521
3906 การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ ยานพาหนะ และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบราคาสินค้า พณ 04/04/2521
3907 รายงานการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์หลังจากประกาศขึ้นอัตราภาษีอากรขาเข้า พณ 04/04/2521
3908 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมพาณิชย์สัมพันธ์) พณ 21/03/2521
3909 มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พณ 14/03/2521
3910 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 07/03/2521
3911 การห้ามส่งไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พณ 28/02/2521
3912 การยกร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ พณ 21/02/2521
3913 ขอตั้งสำนักงานผู้ช่วยทูตการพาณิชย์ ณ กรุงดักกา ประเทศเซเนกัล พณ 21/02/2521
3914 คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจและการค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย จะมาเยือน ประเทศไทย พณ 07/02/2521
3915 การแก้ไขปัญหาแก๊สหุงต้มขาดแคลน พณ 10/01/2521
3916 การจัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ และหัวหน้าศูนย์พาณิชย์กรรม พณ 27/12/2520
3917 การช่วยเหลือชาวนาเกลือ พณ 13/12/2520
3918 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการส่งข้าวออก พณ 13/12/2520
3919 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปูนซิเมนต์ภายในประเทศ พณ 29/11/2520
3920 มาตรการแก้ปัญหาข้าวเปลือกและพืชผลทางเกษตรตกต่ำในระยะยาว พณ 31/08/2520
3921 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . . และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต ( ฉบับที่.. ) พ.ศ.... ประกันชีวิต (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . . พณ 24/08/2520
3922 การลงทุนต่อเติมอาคารที่ทำการขององค์การคลังสินค้า พณ 22/06/2520
3923 การเจรจาเกี่ยวกับการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป พณ 02/06/2520
3924 ขออนุมัติให้คณะผู้แทนไทยเดินทางไปเจรจาขายผ้าให้กับประเทศโปแลนด์ พณ 02/06/2520
3925 มีเอกสารภาพ การจัดตั้งบรรษัทประกันต่อแห่งเอเซีย พณ 25/05/2520
3926 การเปลี่ยนแปลงกำหนดราคาสูงสุดของสุกรชำแหละและยกเลิกการควบคุมโดยการกำหนดราคาสูงสุดของ ปูนซีเมนต์ สังกะสี และไม้อัดยาง พณ 23/03/2520
3927 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การคลังสินค้า พณ 03/02/2520
3928 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 24/11/2519
3929 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 14/09/2519
3930 ขอแปรญัตติงบประมาณ พณ 07/09/2519
3931 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 พณ 03/08/2519
3932 แต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการองค์การคลังสินค้า พณ 09/12/2518
3933 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 18/11/2518
3934 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การคลังสินค้า พณ 12/02/2518
3935 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2518 พณ 07/01/2518
3936 อัตราการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509 พณ 17/12/2517
3937 การเสนอขายสินค้าให้ซาอุดิอาระเบีย พณ 11/12/2517
3938 การควบคุมราคาสินค้าบางชนิด พณ 03/12/2517
3939 การควบคุมราคาสุกรชำแหละ เนื้อโค และเนื้อกระบือ พณ 29/10/2517
3940 การควบคุมราคาสุกรชำแหละ เนื้อโค และเนื้อกระบือ พณ 01/10/2517
3941 สถานการณ์เหล็กเส้น พณ 02/10/2516
3942 การเปลี่ยนแปลงกำหนดราคาควบคุมเนื้อสุกรชำแหละ พณ 25/09/2516
3943 ควบคุมการส่งเหล็กเส้นออกนอกราชอาณาจักร พณ 13/02/2516
3944 การส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศในรอบเดือนมกราคม 2516 พณ 06/02/2516
3945 เหล็กเส้นมีราคาสูง พณ 04/11/2512
3946 มีเอกสารภาพ การจัดเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ    [***มตินี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว***] พณ 19/11/2495
3947 กรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำสินค้าต้องห้ามออกนอกประเทศ พณ 28/04/2491
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 3901 - 3947 จากทั้งหมด 3947รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]