[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 3901 - 3907 จากทั้งหมด 3907 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
3901 สถานการณ์เหล็กเส้น พณ 02/10/2516
3902 การเปลี่ยนแปลงกำหนดราคาควบคุมเนื้อสุกรชำแหละ พณ 25/09/2516
3903 ควบคุมการส่งเหล็กเส้นออกนอกราชอาณาจักร พณ 13/02/2516
3904 การส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศในรอบเดือนมกราคม 2516 พณ 06/02/2516
3905 เหล็กเส้นมีราคาสูง พณ 04/11/2512
3906 มีเอกสารภาพ การจัดเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ    [***มตินี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว***] พณ 19/11/2495
3907 กรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำสินค้าต้องห้ามออกนอกประเทศ พณ 28/04/2491
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 3901 - 3907 จากทั้งหมด 3907รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]