[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1734 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ทส 10/07/2561
52 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 8 (The 8th World Water Forum) ทส 03/07/2561
53 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) ทส 27/06/2561
54 มีเอกสารภาพ ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) ทส 27/06/2561
55 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 19/06/2561
56 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ทส 12/06/2561
57 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (จำนวน 6 คน 1. นายประทีป เจริญพร ฯลฯ) ทส 05/06/2561
58 มีเอกสารภาพ รายงานการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... ทส 22/05/2561
59 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ทส 15/05/2561
60 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทส 08/05/2561
61 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ทส 08/05/2561
62 มีเอกสารภาพ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ทส 01/05/2561
63 มีเอกสารภาพ อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) ทส 01/05/2561
64 มีเอกสารภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD Programme) ของประเทศไทย ทส 24/04/2561
65 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 (เพิ่มเติม) ทส 24/04/2561
66 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพิ่มเติม) (นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวนงพงา บุญเปี่ยม (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ทส 24/04/2561
67 มีเอกสารภาพ ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 ทส 03/04/2561
68 มีเอกสารภาพ ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO/GAW) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW ทส 03/04/2561
69 มีเอกสารภาพ การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 (The 24th Meeting of Mekong River Commission Council) ทส 27/03/2561
70 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน 2559-2564 วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ทส 27/03/2561
71 มีเอกสารภาพ การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 8 (The 8th World Water Forum) ทส 13/03/2561
72 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) ทส 13/03/2561
73 มีเอกสารภาพ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ทส 13/03/2561
74 มีเอกสารภาพ สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 ทส 13/03/2561
75 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) ทส 20/02/2561
76 มีเอกสารภาพ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ทส 20/02/2561
77 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ทส 20/02/2561
78 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 13/02/2561
79 มีเอกสารภาพ เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ ทส 06/02/2561
80 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย - ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบการดำเนินงานความร่วมมือไทย - ลาว พ.ศ. 2561 - 2564 (Framework for Thai-Lao Cooperation 2018 - 2021) ทส 30/01/2561
81 มีเอกสารภาพ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทส 30/01/2561
82 มีเอกสารภาพ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 ทส 30/01/2561
83 มีเอกสารภาพ การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ทส 23/01/2561
84 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ทส 23/01/2561
85 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส 23/01/2561
86 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทส 23/01/2561
87 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำนวน 5 คน 1. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ฯลฯ) ทส 16/01/2561
88 มีเอกสารภาพ แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทส 16/01/2561
89 มีเอกสารภาพ รายงานการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ทส 09/01/2561
90 มีเอกสารภาพ รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 ทส 03/01/2561
91 มีเอกสารภาพ ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2561 (ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทส 26/12/2560
92 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 14th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทส 26/12/2560
93 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ทส 19/12/2560
94 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ทส 19/12/2560
95 มีเอกสารภาพ สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ทส 19/12/2560
96 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า (จำนวน 7 ราย 1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ฯลฯ) ทส 19/12/2560
97 มีเอกสารภาพ การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) ทส 12/12/2560
98 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทส 12/12/2560
99 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุม Asia-Pacific Ministerial Summit on the Environment ทส 12/12/2560
100 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 12/12/2560
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 1734รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]