[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 1651 - 1696 จากทั้งหมด 1696 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1651 เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) และข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 01/07/2546
1652 แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ทส 01/07/2546
1653 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2545 ทส 24/06/2546
1654 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการลดการใช้พลาสติกและโฟม ทส 24/06/2546
1655 สรุปผลการดำเนินการ โครงการโรงเรียนพระราชทานกำปงเฌอเตียล ทส 24/06/2546
1656 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทส 24/06/2546
1657 แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายศิริ จิระพงษ์พันธ์) ทส 24/06/2546
1658 แผนบริการประชาชนเพื่อรองรับการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทส 24/06/2546
1659 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2546 ทส 17/06/2546
1660 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2546 ทส 17/06/2546
1661 มีเอกสารภาพ แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทส 17/06/2546
1662 มีเอกสารภาพ แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทส 10/06/2546
1663 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของชาติ ทส 03/06/2546
1664 ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุม World Conservation Congress ในปี 2547 ร่วมกับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ทส 26/05/2546
1665 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีในการประชุมเรื่องน้ำโลก ครั้งที่ 3 ทส 26/05/2546
1666 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบกลาง รายการสำรองรายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มาเป็นรายการเงินราชการลับเพื่อใช้จ่ายในภารกิจการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้อทุจริตโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ทส 13/05/2546
1667 การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี [รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 12)] ทส 06/05/2546
1668 มีเอกสารภาพ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2545 ทส 06/05/2546
1669 มีเอกสารภาพ แผนการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านภัยแล้งอย่างถาวร ทส 06/05/2546
1670 โครงการช้างลาดตระเวนป่า ทส 06/05/2546
1671 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทส 28/04/2546
1672 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. .... ทส 18/03/2546
1673 วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 18/03/2546
1674 การดำเนินการกิจกรรมปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน 2546 ทส 11/03/2546
1675 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ทส 04/03/2546
1676 การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (จำนวน 2 ราย) ทส 25/02/2546
1677 แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาช้าง และการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาชาวช้างแห่งประเทศไทย) ทส 18/02/2546
1678 รายงานการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 9 และการประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มประเทศผู้อุปถัมภ์ ครั้งที่ 7 ทส 04/02/2546
1679 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทส 28/01/2546
1680 ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2540 ทส 14/01/2546
1681 แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 07/01/2546
1682 มีเอกสารภาพ รายงานผลการศึกษาพื้นที่เกาะช้างตามมติคณะรัฐมนตรี ทส 02/01/2546
1683 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. .... ทส 24/12/2545
1684 มีเอกสารภาพ การพัฒนาทะเลสาบสงขลา ทส 17/12/2545
1685 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทส 17/12/2545
1686 การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1) ทส 03/12/2545
1687 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2545 ทส 26/11/2545
1688 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ทส 19/11/2545
1689 เหตุการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษกรณีเพลิงไหม้สารเคมีการเกษตรชุมชนริมทางรถไฟเขตคลองเตย ทส 12/11/2545
1690 รายงานการตรวจสอบกรณีเพลิงไหม้โรงงานผลิตสารกำจัดศัตรูพืช ชุมชนแออัดคลองเตย ทส 05/11/2545
1691 มีเอกสารภาพ โครงการจัดการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Conference of the Parties to the CITES Convention) ครั้งที่ 13 (COP 13) ทส 29/10/2545
1692 มีเอกสารภาพ สถานการณ์ปัญหามลพิษเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วม ทส 22/10/2545
1693 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์เสนอขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัด World Conservation Congress ทส 22/10/2545
1694 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 15/10/2545
1695 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งปลัดกระทรวง (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ทส 08/10/2545
1696 มีเอกสารภาพ การเตรียมการล่วงหน้าในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2536 ตามนโยบายของรัฐบาล ทส 29/12/2535
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 1651 - 1696 จากทั้งหมด 1696รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]