[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 1701 - 1707 จากทั้งหมด 1707 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1701 รายงานการตรวจสอบกรณีเพลิงไหม้โรงงานผลิตสารกำจัดศัตรูพืช ชุมชนแออัดคลองเตย ทส 05/11/2545
1702 มีเอกสารภาพ โครงการจัดการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Conference of the Parties to the CITES Convention) ครั้งที่ 13 (COP 13) ทส 29/10/2545
1703 มีเอกสารภาพ สถานการณ์ปัญหามลพิษเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วม ทส 22/10/2545
1704 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์เสนอขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัด World Conservation Congress ทส 22/10/2545
1705 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 15/10/2545
1706 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งปลัดกระทรวง (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ทส 08/10/2545
1707 มีเอกสารภาพ การเตรียมการล่วงหน้าในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2536 ตามนโยบายของรัฐบาล ทส 29/12/2535
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 1701 - 1707 จากทั้งหมด 1707รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]