[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) นร08 06/10/2563
2 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นร08 29/09/2563
3 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) นร08 15/09/2563
4 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นร08 25/08/2563
5 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นร08 30/06/2563
6 มีเอกสารภาพ การระงับการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เป็นการชั่วคราว นร08 16/06/2563
7 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นร08 28/04/2563
8 มีเอกสารภาพ การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายดนัย มู่สา) นร04 07/04/2563
9 มีเอกสารภาพ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นร 24/03/2563
10 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563) นร08 10/03/2563
11 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... นร09 24/02/2563
12 มีเอกสารภาพ การรับรองแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (The Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism) นร08 04/02/2563
13 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... นร08 04/02/2563
14 มีเอกสารภาพ แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) นร08 04/02/2563
15 มีเอกสารภาพ เพิ่มเติมองค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร08 24/12/2562
16 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563) นร08 17/12/2562
17 มีเอกสารภาพ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นร08 22/10/2562
18 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นางศิริวรรณ สุคนธมาน และนายฉัตรชัย บางชวด) นร08 24/09/2562
19 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) และข้อเสนอการปรับลดพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง นร08 10/09/2562
20 มีเอกสารภาพ การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (เพิ่มเติมอีก 9 เดือน) นร08 10/09/2562
21 มีเอกสารภาพ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นร08 03/09/2562
22 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา) นร08 27/08/2562
23 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (จำนวน 3 คน 1. ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ฯลฯ) นร08 09/07/2562
24 มีเอกสารภาพ การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 นร08 11/06/2562
25 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2562) นร08 04/06/2562
26 มีเอกสารภาพ การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน) นร08 14/05/2562
27 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและการกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นร08 07/05/2562
28 มีเอกสารภาพ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) นร08 30/04/2562
29 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารรายงานการประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 นร08 30/04/2562
30 มีเอกสารภาพ การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 นร08 22/01/2562
31 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... นร08 04/12/2561
32 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม) นร08 10/10/2561
33 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางศิริวรรณ สุคนธมาน) นร08 18/09/2561
34 มีเอกสารภาพ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร นร08 31/07/2561
35 มีเอกสารภาพ การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 18 มิถุนายน 2561) นร08 17/07/2561
36 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) นร08 03/07/2561
37 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 2 และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 นร08 19/06/2561
38 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) (นายดนัย มู่สา) นร08 15/05/2561
39 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง 4 คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดศ 15/05/2561
40 มีเอกสารภาพ การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นร08 08/05/2561
41 มีเอกสารภาพ การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร08 04/12/2560
42 มีเอกสารภาพ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร นร08 21/11/2560
43 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการยกเลิกการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการกำหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ในด้านการก่อการร้าย นร08 17/10/2560
44 มีเอกสารภาพ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) นร08 10/10/2560
45 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวชลิดา โชไชย และนายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ) นร08 26/09/2560
46 มีเอกสารภาพ การลงนามและให้สัตยาบันร่างสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ กต 12/09/2560
47 มีเอกสารภาพ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ นร 01/08/2560
48 มีเอกสารภาพ ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร08 20/06/2560
49 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติการจัดทำและการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นร08 16/05/2560
50 มีเอกสารภาพ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร08 16/05/2560
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 287รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]