[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 151 - 181 จากทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
151 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือสังคมและคนพิการ กค 18/12/2550
152 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน) กค 11/12/2550
153 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีที่เอื้อต่อการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม พม 22/10/2550
154 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 กค 14/08/2550
155 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ นร 06/02/2550
156 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนตลาดการเงิน) กค 28/11/2549
157 มีเอกสารภาพ ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และประมาณการรายได้ล่วงหน้า 3 ปี (เบื้องต้น) กค 29/08/2549
158 มีเอกสารภาพ การทบทวนมาตรการภาษีที่จัดเก็บสำหรับหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ 25/10/2548
159 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) กค 11/10/2548
160 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป) กค 27/09/2548
161 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (ปรับปรุงมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) กค 06/09/2548
162 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) กค 26/07/2548
163 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด) กค 12/07/2548
164 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล กค 31/05/2548
165 มีเอกสารภาพ สรุปการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูที่ที่ประสบธรณีพิบัติโดยกระทรวงการคลัง กค 12/04/2548
166 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการออม) กค 21/12/2547
167 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนจ้างงานนักเรียน นักศึกษา นอกเวลาเรียน กค 09/03/2547
168 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง กค 01/05/2544
169 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง กค 01/05/2544
170 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน ครั้งที่ 2 กค 09/03/2542
171 ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการหนี้และการประนอมหนี้ของสถาบันการเงิน ธปท 24/11/2541
172 รายงานผลความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการประนอมหนี้ของสถาบันการเงิน ธปท 13/10/2541
173 รายงานความคืบหน้ามาตรการภาษีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง กค 18/08/2541
174 การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ สถาบันการเงิน (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณีให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) กค 11/08/2541
175 การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสภาพคล่อง โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ กค 07/07/2541
176 มีเอกสารภาพ แนวทางการปฏิรูประบบบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเอกชน (กพ) นร 03/02/2541
177 แนวทางการปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการปรับเพิ่มรายได้ ปีงบประมาณ 2541 กค 14/10/2540
178 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการคลัง กค 17/06/2540
179 มาตรการภาษีอากร เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง และร่างประกาศกระทรวงการคลัง รวม 10 ฉบับ) กค 10/09/2539
180 มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อชะลอการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย กค 23/07/2539
181 ขอความช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนแก่ชาวประมง 12/03/2517
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 151 - 181 จากทั้งหมด 181รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]