[ English Site ]



         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 151 - 170 จากทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
151 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) กค 26/07/2548
152 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด) กค 12/07/2548
153 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล กค 31/05/2548
154 มีเอกสารภาพ สรุปการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูที่ที่ประสบธรณีพิบัติโดยกระทรวงการคลัง กค 12/04/2548
155 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการออม) กค 21/12/2547
156 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนจ้างงานนักเรียน นักศึกษา นอกเวลาเรียน กค 09/03/2547
157 มีเอกสารภาพ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง กค 01/05/2544
158 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง กค 01/05/2544
159 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน ครั้งที่ 2 กค 09/03/2542
160 ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการหนี้และการประนอมหนี้ของสถาบันการเงิน ธปท 24/11/2541
161 รายงานผลความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการประนอมหนี้ของสถาบันการเงิน ธปท 13/10/2541
162 รายงานความคืบหน้ามาตรการภาษีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง กค 18/08/2541
163 การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ สถาบันการเงิน (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณีให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) กค 11/08/2541
164 การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสภาพคล่อง โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ กค 07/07/2541
165 มีเอกสารภาพ แนวทางการปฏิรูประบบบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเอกชน (กพ) นร 03/02/2541
166 แนวทางการปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการปรับเพิ่มรายได้ ปีงบประมาณ 2541 กค 14/10/2540
167 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการคลัง กค 17/06/2540
168 มาตรการภาษีอากร เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง และร่างประกาศกระทรวงการคลัง รวม 10 ฉบับ) กค 10/09/2539
169 มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อชะลอการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย กค 23/07/2539
170 ขอความช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนแก่ชาวประมง 12/03/2517
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 151 - 170 จากทั้งหมด 170รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]