[ English Site ]



         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 31/03/2563
2 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัท การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น และการถือหุ้นในกิจการตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ กค 11/02/2563
3 มีเอกสารภาพ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 กค 11/12/2562
4 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายปริญญา พัฒนภักดี) กค 22/10/2562
5 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) กค 01/10/2562
6 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. .... กค 27/08/2562
7 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... กค 25/06/2562
8 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) กค 04/06/2562
9 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2561 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กค 14/05/2562
10 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) กค 12/03/2562
11 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 2 คน 1. พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด ฯลฯ) กค 12/02/2562
12 มีเอกสารภาพ การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 05/02/2562
13 มีเอกสารภาพ การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2562 กค 22/01/2562
14 มีเอกสารภาพ การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2561 กค 23/01/2561
15 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสมพร จิตเป็นธม และนายอวยชัย คูหากาญจน์) กค 23/01/2561
16 มีเอกสารภาพ โครงการบ้านฅนไทย กค 03/01/2561
17 มีเอกสารภาพ การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 10/10/2560
18 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 7 ราย 1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ฯลฯ) กค 25/07/2560
19 มีเอกสารภาพ ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ) กค 28/03/2560
20 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 4 ราย 1. นายกฤษฎา บุญราช ฯลฯ) กค 01/11/2559
21 มีเอกสารภาพ การปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ [ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559] กค 18/10/2559
22 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายฉัตรชัย ศิริไล) กค 26/04/2559
23 มีเอกสารภาพ โครงการบ้านประชารัฐ กค 22/03/2559
24 มีเอกสารภาพ การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 03/11/2558
25 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย) กค 03/11/2558
26 มีเอกสารภาพ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กค 07/05/2558
27 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มเติม กค 12/11/2557
28 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ปี 2556 กค 28/04/2557
29 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 22/04/2557
30 มีเอกสารภาพ การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11,000 ล้านบาท กค 01/10/2556
31 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายธานินทร์ อังสุวรังษี) กค 19/07/2556
32 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 3 คน 1. นายกฤษดา มาลีวงศ์ ฯลฯ) กค 25/06/2556
33 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ปี 2555 กค 09/04/2556
34 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นางอังคณา ไชยมนัส) กค 05/03/2556
35 มีเอกสารภาพ การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2556 กค 20/11/2555
36 มีเอกสารภาพ การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 14/08/2555
37 มีเอกสารภาพ การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/05/2555
38 มีเอกสารภาพ การกู้เงินเพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกำหนดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/03/2555
39 มีเอกสารภาพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท กค 15/11/2554
40 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 25/10/2554
41 มีเอกสารภาพ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2552 และปี 2553 กค 28/03/2554
42 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรก ปี 2553 กค 11/01/2554
43 มีเอกสารภาพ การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 18,000 ล้านบาท กค 28/12/2553
44 มีเอกสารภาพ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้นหรือใกล้เต็มขั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 12/10/2553
45 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี) กค 28/09/2553
46 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) กค 02/06/2553
47 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 3 คน 1. นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ ฯลฯ ) กค 20/04/2553
48 มีเอกสารภาพ การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 5,000 ล้านบาท กค 10/03/2552
49 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 กค 19/11/2551
50 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล) กค 21/10/2551
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 183รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]