[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 369 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
51 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ล้านบาท คค 01/03/2559
52 มีเอกสารภาพ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... คค 01/03/2559
53 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน คค 09/02/2559
54 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายสราวุธ เบญจกุล) คค 13/10/2558
55 มีเอกสารภาพ แนวทางการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ คค 11/08/2558
56 มีเอกสารภาพ ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ งานสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 30/06/2558
57 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 23/06/2558
58 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอัตรา 15 เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือน แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท คค 02/06/2558
59 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คค 12/05/2558
60 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 07/05/2558
61 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ) คค 17/03/2558
62 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ล้านบาท คค 10/02/2558
63 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร) คค 27/01/2558
64 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 02/12/2557
65 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 28/04/2557
66 มีเอกสารภาพ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 22/04/2557
67 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จำนวน 7 ขบวน ของบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด คค 03/12/2556
68 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 25/11/2556
69 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,910 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คค 25/11/2556
70 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 27/08/2556
71 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน 7 ราย 1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ฯลฯ) คค 06/08/2556
72 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน 3 ฉบับ คค 02/07/2556
73 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 25/06/2556
74 มีเอกสารภาพ ขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตัวอาคารสถานีและอุโมงค์รถไฟใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คค 14/05/2556
75 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 30/04/2556
76 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ชลบุรี - พัทยา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 30/04/2556
77 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสำหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 23/04/2556
78 มีเอกสารภาพ รายละเอียดการปรับเพิ่มวงเงินสัญญาที่ 1 สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 คค 29/01/2556
79 มีเอกสารภาพ การดำเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง คค 25/12/2555
80 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 10 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 11/12/2555
81 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร) คค 20/11/2555
82 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายประภัสร์ จงสงวน) คค 12/11/2555
83 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์) คค 12/11/2555
84 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 10/07/2555
85 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 05/06/2555
86 มีเอกสารภาพ ผลการเจรจาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXXI - 1 คค 24/04/2555
87 มีเอกสารภาพ ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2,438 อัตรา คค 17/04/2555
88 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 02/04/2555
89 มีเอกสารภาพ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557 (เพิ่มเติม) ณ เดือนธันวาคม 2554 คค 29/03/2555
90 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 20/03/2555
91 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 27/12/2554
92 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 13/12/2554
93 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งสัญญาจ้างงานบริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต คค 25/10/2554
94 มีเอกสารภาพ ขอรับความเห็นชอบโครงการลงทุนด้านรถจักรและล้อเลื่อน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 03/05/2554
95 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 03/05/2554
96 มีเอกสารภาพ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และอนุมัติเงินทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อให้บริการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และขอรับจัดสรรเงินกู้จำนวน 1,860 ล้านบาท เพื่อมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนบริหารงานภายในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด คค 12/04/2554
97 มีเอกสารภาพ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557 (เพิ่มเติม) คค 04/04/2554
98 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 22/02/2554
99 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และขออนุมัติเงินทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อให้บริการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 07/12/2553
100 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน 3 คน 1. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ฯลฯ) คค 23/02/2553
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 51 - 100 จากทั้งหมด 369รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]