[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 101 - 150 จากทั้งหมด 369 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
101 แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557 คค 29/12/2552
102 มีเอกสารภาพ รายงานการหยุดเดินรถของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 27/10/2552
103 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินเพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 13/10/2552
104 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 22/09/2552
105 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาสัมปทานการดำเนินงานของผู้ประกอบการเอกชนที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง คค 08/09/2552
106 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 13/05/2552
107 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติการดำเนินงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 10/03/2552
108 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 17/02/2552
109 มีเอกสารภาพ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 กระทรวงคมนาคม คค 20/01/2552
110 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน 6 ราย 1. นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระฯ) คค 20/01/2552
111 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติการดำเนินงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 09/12/2551
112 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติต่ออายุสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด คค 02/12/2551
113 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 02/12/2551
114 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 20 คัน และรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) จำนวน 308 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 11/11/2551
115 มีเอกสารภาพ รายงานความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย (1 - 28 กันยายน 2551) คค 30/09/2551
116 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 26/08/2551
117 มีเอกสารภาพ การดำเนินการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 19/08/2551
118 การดำเนินการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 19/08/2551
119 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 19/08/2551
120 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายยุทธนา ทัพเจริญ) คค 15/07/2551
121 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คค 25/03/2551
122 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน 7 คน 1. นายสมศักดิ์ บุญทองฯ) คค 11/03/2551
123 มีเอกสารภาพ การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี [โครงการระบบรถไฟ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต - บางซื่อ - ตลิ่งชัน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง] คค 02/01/2551
124 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหารถโบกี้ปั้นจั่นกลขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 60 ตัน จำนวน 2 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 25/12/2550
125 มีเอกสารภาพ การดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง คค 18/12/2550
126 มีเอกสารภาพ การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สถานการณ์บ้านเมือง และวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คค 18/12/2550
127 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ราย (1. พลตำรวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ฯ) คค 18/12/2550
128 มีเอกสารภาพ การลดค่าโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 คค 27/11/2550
129 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 16/10/2550
130 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต คค 16/10/2550
131 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คค 25/09/2550
132 มีเอกสารภาพ การยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550 คค 04/09/2550
133 มีเอกสารภาพ ขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คค 07/08/2550
134 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 24/07/2550
135 ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 22/05/2550
136 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 22/05/2550
137 มีเอกสารภาพ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 24/04/2550
138 มีเอกสารภาพ การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สถานการณ์บ้านเมือง และวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คค 27/03/2550
139 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 20/02/2550
140 มีเอกสารภาพ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 คค 20/02/2550
141 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติวงเงินปูนบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ คค 03/01/2550
142 มีเอกสารภาพ สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549) คค 21/11/2549
143 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ราย (1. นายศิวะ แสงมณีฯ) คค 07/11/2549
144 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติกู้เงินระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 08/08/2549
145 มีเอกสารภาพ งบประมาณทำการประจำปี 2550 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 28/03/2549
146 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 07/03/2549
147 มีเอกสารภาพ การขอปรับเพิ่มวงเงินการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ จำนวน 20 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 07/02/2549
148 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) จำนวน 284 คัน และรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 13 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 07/02/2549
149 มีเอกสารภาพ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 20/12/2548
150 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน 7 ราย) คค 27/09/2548
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 101 - 150 จากทั้งหมด 369รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]