[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 351 - 369 จากทั้งหมด 369 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
351 การขอกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 06/01/2524
352 มาตรการแก้ไขสถานการณ์ไม้หมอนรองรางรถไฟขาดแคลน คค 16/12/2523
353 งบประมาณลงทุนประจำปี 2524 และงบประมาณรายจ่ายทำการเพิ่มเติม ประจำปี 2523 ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย คค 14/10/2523
354 งบประมาณทำการประจำปี 2523 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 17/06/2523
355 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ... คค 13/11/2522
356 แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 17/04/2522
357 งบประมาณทำการประจำปี 2522 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 27/02/2522
358 การปรับปรุงอัตราค่าระวางรถไฟ คค 26/12/2521
359 การบรรเทาปัญหาด้านการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 28/11/2521
360 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 29/08/2521
361 รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอขายรถจักรดีเซลไฟฟ้าให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 22/08/2521
362 เทศบาลตำบลกันตังไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย คค 15/08/2521
363 การขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย มีอำนาจปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร และค่าระวางสินค้าภายใน อำนาจที่ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 คค 08/02/2521
364 การขอยุบเลิกการเดินรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา สายวงเวียนใหญ่-แม่กลอง และสาย สวรรคโลก-ชุมทางบ้านดารา คค 17/01/2521
365 การแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากของ การรถไฟแห่งประเทศไทยไว้กับธนาคาร คค 16/02/2520
366 ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรให้แก่ผู้ปฎิบัติงานรถไฟผู้เช่าซื้อ คค 09/02/2520
367 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย คค 25/01/2518
368 ขออนุมัติงดการเรียกค่าปรับจากบริษัทไทยสุวรรณ จำกัด คค 20/07/2508
369 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการต้องวางเงินมัดจำซองประกวดราคา คค 27/08/2495
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
แสดงรายการที่ 351 - 369 จากทั้งหมด 369รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]