[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2560) นร11 06/06/2560
2 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 กค 28/02/2560
3 มีเอกสารภาพ รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559 นร11 24/01/2560
4 มีเอกสารภาพ รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กค 29/11/2559
5 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ปากีสถาน คค 28/06/2559
6 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้งบกลางเพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety คค 21/06/2559
7 มีเอกสารภาพ การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กค 26/04/2559
8 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 กค 26/04/2559
9 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2558 กค 02/02/2559
10 มีเอกสารภาพ การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กค 05/01/2559
11 มีเอกสารภาพ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 05/01/2559
12 มีเอกสารภาพ รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค 01/12/2558
13 มีเอกสารภาพ มาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 คค 24/11/2558
14 มีเอกสารภาพ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ คค 27/10/2558
15 มีเอกสารภาพ ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 27/10/2558
16 มีเอกสารภาพ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ยธ 16/06/2558
17 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก คค 26/05/2558
18 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - อิหร่าน คค 26/05/2558
19 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค 24/02/2558
20 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญาให้บริการระบบศูนย์กลางการบริการพร้อมอุปกรณ์ (Common Use Terminal Equipment) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 18/02/2558
21 มีเอกสารภาพ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค 02/12/2557
22 มีเอกสารภาพ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน ขอดำเนินโครงการจัดหาเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท และการค้ำประกันสำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ER สลธ.คสช. 10/06/2557
23 มีเอกสารภาพ โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 24/09/2556
24 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) สำหรับการขอรับการค้ำประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 1 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 19/03/2556
25 มีเอกสารภาพ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2556 [คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนไปประชุม ครั้งที่ 41/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 2555 และให้นำเอกสารงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2556 จำนวน 4 เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 39/2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เรื่องที่ 14 มาใช้ในการประชุมฯ ครั้งนี้] นร11 09/10/2555
26 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) และการขออนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาการจัดหาเงินกู้ เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 3 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 18/09/2555
27 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญา Interline Settlement Participation Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คค 10/01/2555
28 มีเอกสารภาพ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง ผู้บริโภคร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ สว 06/12/2554
29 มีเอกสารภาพ รายงานการส่งยาและเวชภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินอุทกภัย สธ 01/11/2554
30 มีเอกสารภาพ การแก้ไขหนังสือรับรองให้แก่ ECAs สำหรับเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กค 18/10/2554
31 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญา First Amendment to the Dispute Resolution Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มสายการบิน Star Alliance คค 13/09/2554
32 มีเอกสารภาพ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2553 - 2557 คค 03/05/2554
33 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554 - 2565 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 20/04/2554
34 มีเอกสารภาพ ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า - รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กฟผ., ปตท., บ. การบินไทยฯ, บขส., กสท., บ. ที โอ ทีฯ, ปณท., อสมท., องค์การเภสัชฯ, บ. ไทยออยล์ฯ, บ. บางจากปิโตรเลียมฯ, บ. ไออาร์พีซีฯ, บ. เอสโซ่ฯ และ บ. เชลล์ฯ, บ. ทรูฯ, บ. ทีทีแอนด์ทีฯ, บ. แอ๊ดวานซ์ฯ, บ. การบินกรุงเทพฯ, ธ. กรุงเทพฯ, ธ. กสิกรไทยฯ, ธ. ไทยพาณิชย์ฯ, ธุรกิจการสื่อสารฯ, ธุรกิจการบิน, ธุรกิจพลังงาน ยธ 12/04/2554
35 มีเอกสารภาพ รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2552 กค 24/08/2553
36 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2009 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2552) กก 29/12/2552
37 มีเอกสารภาพ ปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ นร 22/12/2552
38 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) สำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 13/10/2552
39 มีเอกสารภาพ รายงานผลการย้ายเที่ยวบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผลการดำเนินงานใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง คค 25/08/2552
40 มีเอกสารภาพ แผนฟื้นฟูธุรกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 30/06/2552
41 มีเอกสารภาพ การแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาด นร 13/05/2552
42 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติขายเครื่องบิน Beechjet 400A และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการชำระหนี้ส่วนต่างจากการขายเครื่องบิน ของสถาบันการบินพลเรือน คค 21/04/2552
43 มีเอกสารภาพ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 กระทรวงคมนาคม คค 20/01/2552
44 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และขออนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (การกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเยียวยาผู้ประสบวิกฤตด้านการท่องเที่ยว กรณีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารเพราะถูกปิดล้อม) นร 09/12/2551
45 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหาเครื่องบิน A321 - 200 จำนวน 20 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 02/12/2551
46 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการจัดหาเครื่องบิน A330-300 จำนวน 8 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 27/11/2551
47 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 2 กค 18/03/2551
48 มีเอกสารภาพ พิจารณาให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเปิดทองหลังพระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นร 11/03/2551
49 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1 กค 18/12/2550
50 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2550 กค 11/12/2550
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 380รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]