[ English Site ]



         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ปฎิทิน ถึงวันที่ : ปฎิทิน
เลขที่หนังสือ/ปี : /
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 477 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ยธ 16/06/2558
2 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก คค 26/05/2558
3 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค 24/02/2558
4 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญาให้บริการระบบศูนย์กลางการบริการพร้อมอุปกรณ์ (Common Use Terminal Equipment) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 18/02/2558
5 มีเอกสารภาพ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค 02/12/2557
6 มีเอกสารภาพ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน ขอดำเนินโครงการจัดหาเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท และการค้ำประกันสำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ER สลธ.คสช. 10/06/2557
7 มีเอกสารภาพ โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 24/09/2556
8 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) สำหรับการขอรับการค้ำประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 1 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 19/03/2556
9 มีเอกสารภาพ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2556 [คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนไปประชุม ครั้งที่ 41/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 2555 และให้นำเอกสารงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2556 จำนวน 4 เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 39/2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เรื่องที่ 14 มาใช้ในการประชุมฯ ครั้งนี้] นร11 09/10/2555
10 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) และการขออนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาการจัดหาเงินกู้ เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 3 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 18/09/2555
11 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญา Interline Settlement Participation Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คค 10/01/2555
12 มีเอกสารภาพ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง ผู้บริโภคร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ สว 06/12/2554
13 มีเอกสารภาพ รายงานการส่งยาและเวชภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินอุทกภัย สธ 01/11/2554
14 มีเอกสารภาพ การแก้ไขหนังสือรับรองให้แก่ ECAs สำหรับเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กค 18/10/2554
15 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญา First Amendment to the Dispute Resolution Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มสายการบิน Star Alliance คค 13/09/2554
16 มีเอกสารภาพ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2553 - 2557 คค 03/05/2554
17 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554 - 2565 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 20/04/2554
18 มีเอกสารภาพ ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า - รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กฟผ., ปตท., บ. การบินไทยฯ, บขส., กสท., บ. ที โอ ทีฯ, ปณท., อสมท., องค์การเภสัชฯ, บ. ไทยออยล์ฯ, บ. บางจากปิโตรเลียมฯ, บ. ไออาร์พีซีฯ, บ. เอสโซ่ฯ และ บ. เชลล์ฯ, บ. ทรูฯ, บ. ทีทีแอนด์ทีฯ, บ. แอ๊ดวานซ์ฯ, บ. การบินกรุงเทพฯ, ธ. กรุงเทพฯ, ธ. กสิกรไทยฯ, ธ. ไทยพาณิชย์ฯ, ธุรกิจการสื่อสารฯ, ธุรกิจการบิน, ธุรกิจพลังงาน ยธ 12/04/2554
19 มีเอกสารภาพ รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2552 กค 24/08/2553
20 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติค่าดำเนินการในการจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติ กต 26/01/2553
21 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2009 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2552) กก 29/12/2552
22 มีเอกสารภาพ ปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ นร 22/12/2552
23 มีเอกสารภาพ การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) สำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 13/10/2552
24 มีเอกสารภาพ รายงานผลการย้ายเที่ยวบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผลการดำเนินงานใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง คค 25/08/2552
25 มีเอกสารภาพ แผนฟื้นฟูธุรกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 30/06/2552
26 มีเอกสารภาพ การแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาด นร 13/05/2552
27 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติขายเครื่องบิน Beechjet 400A และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการชำระหนี้ส่วนต่างจากการขายเครื่องบิน ของสถาบันการบินพลเรือน คค 21/04/2552
28 มีเอกสารภาพ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 กระทรวงคมนาคม คค 20/01/2552
29 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และขออนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (การกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเยียวยาผู้ประสบวิกฤตด้านการท่องเที่ยว กรณีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารเพราะถูกปิดล้อม) นร 09/12/2551
30 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหาเครื่องบิน A321 - 200 จำนวน 20 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 02/12/2551
31 มีเอกสารภาพ ข้อเสนอเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการจัดหาเครื่องบิน A330-300 จำนวน 8 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 27/11/2551
32 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 2 กค 18/03/2551
33 มีเอกสารภาพ พิจารณาให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเปิดทองหลังพระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นร 11/03/2551
34 มีเอกสารภาพ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1 กค 18/12/2550
35 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2550 กค 11/12/2550
36 มีเอกสารภาพ การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 4 กค 20/11/2550
37 มีเอกสารภาพ การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ กค 18/09/2550
38 มีเอกสารภาพ การยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550 คค 04/09/2550
39 มีเอกสารภาพ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 3 กค 28/08/2550
40 มีเอกสารภาพ โครงการจัดหาเครื่องบิน A330-300 จำนวน 8 ลำ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นร 19/06/2550
41 มีเอกสารภาพ การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) เพื่อให้บริการสายการบินต่างชาติและสายการบิน Low Cost Carriers คค 12/06/2550
42 มีเอกสารภาพ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 คค 20/02/2550
43 มีเอกสารภาพ การจัดทำโครงการ "เปิดทองหลังพระ" ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 นร 28/11/2549
44 มีเอกสารภาพ การดำเนินงานและมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทส 14/11/2549
45 การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) สำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง B777 - 200ER จำนวน 6 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คค 24/10/2549
46 มีเอกสารภาพ การเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นร 24/09/2549
47 มีเอกสารภาพ รายงานผลการกู้เงินสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 4 ลำที่รับมอบในปีงบประมาณ 2549 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กค 07/02/2549
48 มีเอกสารภาพ รายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คค 24/01/2549
49 มีเอกสารภาพ การปรับลดค่าธรรมเนียมที่ท่าอากาศยานภูเก็ตสำหรับเที่ยวบินเหมาลำ (Charter flight) กก 15/11/2548
50 มีเอกสารภาพ การต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ของพลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ คค 06/09/2548
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 477รายการ

 ผลสรุปมติคณะรัฐมนตรีนี้เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น
หากประสงค์จะขอตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อ 02-280-9000 ต่อ 436,268 หรือ 02-356-5481
มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th