[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4852 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 10/04/2561
2 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 03/04/2561
3 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 03/04/2561
4 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 03/04/2561
5 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม 2561 พณ 27/03/2561
6 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมกราคม 2561 พณ 27/03/2561
7 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 27/03/2561
8 มีเอกสารภาพ กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พณ 13/03/2561
9 มีเอกสารภาพ รายงานการชำระบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประทศไทย (AFET) พณ 27/02/2561
10 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2560 พณ 27/02/2561
11 มีเอกสารภาพ รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) พณ 27/02/2561
12 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. .... พณ 27/02/2561
13 มีเอกสารภาพ ขอแจ้งรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ พณ 20/02/2561
14 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 6 พณ 20/02/2561
15 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม 2560 พณ 20/02/2561
16 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมดัชนีราคาปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 พณ 20/02/2561
17 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม 2561 พณ 20/02/2561
18 มีเอกสารภาพ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พณ 13/02/2561
19 มีเอกสารภาพ การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates) ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) พณ 13/02/2561
20 มีเอกสารภาพ ยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร พณ 06/02/2561
21 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กค 30/01/2561
22 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พณ 30/01/2561
23 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม 2560 และภาพรวมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 พณ 30/01/2561
24 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... พณ 30/01/2561
25 มีเอกสารภาพ การปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) พณ 23/01/2561
26 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... พณ 23/01/2561
27 มีเอกสารภาพ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พณ 16/01/2561
28 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์) พณ 16/01/2561
29 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (จำนวน 5 ราย 1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ฯลฯ) พณ 16/01/2561
30 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)] อก 16/01/2561
31 มีเอกสารภาพ ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 และปีการผลิต 2559/60 พณ 09/01/2561
32 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พณ 09/01/2561
33 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยชนิดต่างๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ พณ 09/01/2561
34 มีเอกสารภาพ ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน พณ 09/01/2561
35 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017 พณ 03/01/2561
36 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum พณ 03/01/2561
37 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)] พณ 03/01/2561
38 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายวิเชียร ชวลิต) พณ 26/12/2560
39 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายวรวุฒิ โปษกานนท์) พณ 19/12/2560
40 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน พณ 19/12/2560
41 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม 2560 พณ 19/12/2560
42 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออก นำเข้า และนำผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... พณ 19/12/2560
43 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และ เรือเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปปั้น เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกำลังติดอาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... พณ 19/12/2560
44 มีเอกสารภาพ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 กษ 19/12/2560
45 มีเอกสารภาพ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2560 กษ 19/12/2560
46 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา) นร04 19/12/2560
47 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....) พณ 12/12/2560
48 มีเอกสารภาพ นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 พณ 12/12/2560
49 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน 2560 พณ 12/12/2560
50 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ (จำนวน 12 คน 1. นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ ฯลฯ) พณ 12/12/2560
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4852รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]