[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4894 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 พณ 11/09/2561
2 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 3 ราย 1. นางสาวอรุณี พูลแก้ว ฯลฯ) พณ 04/09/2561
3 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7 พณ 04/09/2561
4 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... พณ 04/09/2561
5 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ (จำนวน 12 คน 1. นายสมพร มณีรัตนะกูล ฯลฯ) พณ 04/09/2561
6 มีเอกสารภาพ บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission : EEC) พณ 28/08/2561
7 มีเอกสารภาพ ผลการประชุม CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking - Off Through Technology พณ 28/08/2561
8 มีเอกสารภาพ รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) สม 28/08/2561
9 มีเอกสารภาพ การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 21/08/2561
10 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 6 พณ 21/08/2561
11 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 21/08/2561
12 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 4 ราย 1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ฯลฯ) พณ 14/08/2561
13 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 14/08/2561
14 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 07/08/2561
15 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 พณ 31/07/2561
16 มีเอกสารภาพ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด พณ 24/07/2561
17 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... พณ 24/07/2561
18 มีเอกสารภาพ ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561)] นร 24/07/2561
19 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน พณ 17/07/2561
20 มีเอกสารภาพ ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีก ระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492) พณ 17/07/2561
21 มีเอกสารภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว พณ 17/07/2561
22 มีเอกสารภาพ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา พณ 10/07/2561
23 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) พณ 10/07/2561
24 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561 (ครั้งที่ 24) พณ 10/07/2561
25 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) พณ 10/07/2561
26 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน 2561 พณ 03/07/2561
27 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... พณ 03/07/2561
28 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 พณ 27/06/2561
29 มีเอกสารภาพ รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย พณ 27/06/2561
30 มีเอกสารภาพ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย - ปากีสถาน และ ไทย - ตุรกี พณ 27/06/2561
31 มีเอกสารภาพ พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561) นร 19/06/2561
32 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม 2561 พณ 19/06/2561
33 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสำเนาเอกสาร พ.ศ. .... พณ 19/06/2561
34 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2561 พณ 05/06/2561
35 มีเอกสารภาพ การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ พณ 28/05/2561
36 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม 2561 พณ 28/05/2561
37 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 28/05/2561
38 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน 2561 พณ 28/05/2561
39 มีเอกสารภาพ การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก พณ 22/05/2561
40 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO พณ 22/05/2561
41 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561 พณ 22/05/2561
42 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 22/05/2561
43 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมีนาคม 2561 พณ 22/05/2561
44 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561)] นร 08/05/2561
45 มีเอกสารภาพ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พณ 01/05/2561
46 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 01/05/2561
47 มีเอกสารภาพ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พณ 17/04/2561
48 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 10/04/2561
49 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 03/04/2561
50 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 03/04/2561
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4894รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]