[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4875 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา พณ 10/07/2561
2 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) พณ 10/07/2561
3 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561 (ครั้งที่ 24) พณ 10/07/2561
4 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) พณ 10/07/2561
5 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน 2561 พณ 03/07/2561
6 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... พณ 03/07/2561
7 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 พณ 27/06/2561
8 มีเอกสารภาพ รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย พณ 27/06/2561
9 มีเอกสารภาพ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย - ปากีสถาน และ ไทย - ตุรกี พณ 27/06/2561
10 มีเอกสารภาพ พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561) นร 19/06/2561
11 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม 2561 พณ 19/06/2561
12 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสำเนาเอกสาร พ.ศ. .... พณ 19/06/2561
13 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2561 พณ 05/06/2561
14 มีเอกสารภาพ การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ พณ 28/05/2561
15 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม 2561 พณ 28/05/2561
16 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 28/05/2561
17 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน 2561 พณ 28/05/2561
18 มีเอกสารภาพ การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก พณ 22/05/2561
19 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO พณ 22/05/2561
20 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561 พณ 22/05/2561
21 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 22/05/2561
22 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมีนาคม 2561 พณ 22/05/2561
23 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561)] นร 08/05/2561
24 มีเอกสารภาพ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พณ 01/05/2561
25 มีเอกสารภาพ รายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พณ 01/05/2561
26 มีเอกสารภาพ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พณ 17/04/2561
27 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 10/04/2561
28 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 03/04/2561
29 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 03/04/2561
30 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พณ 03/04/2561
31 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม 2561 พณ 27/03/2561
32 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมกราคม 2561 พณ 27/03/2561
33 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 27/03/2561
34 มีเอกสารภาพ กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พณ 13/03/2561
35 มีเอกสารภาพ รายงานการชำระบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประทศไทย (AFET) พณ 27/02/2561
36 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2560 พณ 27/02/2561
37 มีเอกสารภาพ รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) พณ 27/02/2561
38 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. .... พณ 27/02/2561
39 มีเอกสารภาพ ขอแจ้งรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ พณ 20/02/2561
40 มีเอกสารภาพ ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 6 พณ 20/02/2561
41 มีเอกสารภาพ รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม 2560 พณ 20/02/2561
42 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมดัชนีราคาปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 พณ 20/02/2561
43 มีเอกสารภาพ สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม 2561 พณ 20/02/2561
44 มีเอกสารภาพ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พณ 13/02/2561
45 มีเอกสารภาพ การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates) ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) พณ 13/02/2561
46 มีเอกสารภาพ ยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร พณ 06/02/2561
47 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กค 30/01/2561
48 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พณ 30/01/2561
49 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม 2560 และภาพรวมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 พณ 30/01/2561
50 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... พณ 30/01/2561
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4875รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]