[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4826 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์) พณ 16/01/2561
2 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)] อก 16/01/2561
3 มีเอกสารภาพ ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 และปีการผลิต 2559/60 พณ 09/01/2561
4 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พณ 09/01/2561
5 มีเอกสารภาพ ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน พณ 09/01/2561
6 มีเอกสารภาพ รายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017 พณ 03/01/2561
7 มีเอกสารภาพ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum พณ 03/01/2561
8 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)] พณ 03/01/2561
9 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายวิเชียร ชวลิต) พณ 26/12/2560
10 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายวรวุฒิ โปษกานนท์) พณ 19/12/2560
11 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน พณ 19/12/2560
12 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม 2560 พณ 19/12/2560
13 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออก นำเข้า และนำผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... พณ 19/12/2560
14 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และ เรือเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปปั้น เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกำลังติดอาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... พณ 19/12/2560
15 มีเอกสารภาพ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 กษ 19/12/2560
16 มีเอกสารภาพ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2560 กษ 19/12/2560
17 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา) นร04 19/12/2560
18 มีเอกสารภาพ การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....) พณ 12/12/2560
19 มีเอกสารภาพ นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 พณ 12/12/2560
20 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน 2560 พณ 12/12/2560
21 มีเอกสารภาพ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ (จำนวน 12 คน 1. นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ ฯลฯ) พณ 12/12/2560
22 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พณ 04/12/2560
23 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... พณ 21/11/2560
24 มีเอกสารภาพ การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2541 (ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....) พณ 14/11/2560
25 มีเอกสารภาพ ขอถอนร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... ฉบับเดิม และเสนอร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พณ 14/11/2560
26 มีเอกสารภาพ การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พณ 07/11/2560
27 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 พณ 07/11/2560
28 มีเอกสารภาพ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สว 07/11/2560
29 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม 2560 พณ 07/11/2560
30 มีเอกสารภาพ เอกสารสำคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 กต 07/11/2560
31 มีเอกสารภาพ การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พณ 31/10/2560
32 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย - ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 7 พณ 31/10/2560
33 มีเอกสารภาพ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 พณ 31/10/2560
34 มีเอกสารภาพ การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า พณ 24/10/2560
35 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (จำนวน 7 คน 1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ฯลฯ) พณ 24/10/2560
36 มีเอกสารภาพ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กค 24/10/2560
37 มีเอกสารภาพ เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation under Mekong - Lancang Cooperation) พณ 24/10/2560
38 มีเอกสารภาพ การเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review : OCR) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ พณ 17/10/2560
39 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พณ 17/10/2560
40 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... พณ 17/10/2560
41 มีเอกสารภาพ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ พณ 17/10/2560
42 มีเอกสารภาพ การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 พณ 10/10/2560
43 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)] พณ 10/10/2560
44 มีเอกสารภาพ รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกรกฎาคม 2560 พณ 10/10/2560
45 มีเอกสารภาพ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... พณ 10/10/2560
46 มีเอกสารภาพ ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า พณ 03/10/2560
47 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งที่ 2 พณ 03/10/2560
48 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายสุชาติ สินรัตน์) พณ 26/09/2560
49 มีเอกสารภาพ ผลการประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 พณ 26/09/2560
50 มีเอกสารภาพ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย - บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 พณ 26/09/2560
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
แสดงรายการที่ 1 - 50 จากทั้งหมด 4826รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]