[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:
หน้าแสดงผล:
แสดงรายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง

วันที่มีมติ
1 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 กษ 28/03/2560
2 มีเอกสารภาพ ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กต 14/03/2560
3 มีเอกสารภาพ การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย" กษ 07/03/2560
4 มีเอกสารภาพ ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... กษ 21/02/2560
5 มีเอกสารภาพ ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ วท 07/02/2560
6 มีเอกสารภาพ รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... สว 07/02/2560
7 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. .... กษ 10/01/2560
8 มีเอกสารภาพ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (จำนวน 10 ราย 1. นายสุรพงษ์ เจียสกุล ฯลฯ) กษ 30/08/2559
9 มีเอกสารภาพ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) กษ 17/08/2559
10 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... กษ 26/07/2559
11 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... กษ 26/07/2559
12 มีเอกสารภาพ การพิจารณากำหนด "วันควายไทย" กษ 05/07/2559
13 มีเอกสารภาพ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด) กษ 03/05/2559
14 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... กษ 26/04/2559
15 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... กษ 22/03/2559
16 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบแทน และการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... กษ 15/03/2559
17 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... กษ 23/02/2559
18 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... กษ 23/02/2559
19 มีเอกสารภาพ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... กษ 12/01/2559
หน้าแสดงผล:
แสดงรายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19รายการ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น
Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]