วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดระเบียบสังคม
ประเด็น : การจัดระเบียบสังคม
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (12 มิย. 2544)
เรื่อง การออกกฎหมายห้ามเด็กซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.  มติครม. (17 กค. 2544)
เรื่อง การออกกฎหมายห้ามเด็กซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการกำหนดเวลาการจำหน่าย
3.  มติครม. (4 กย. 2544)
เรื่อง การกำหนดเขต (Zoning) สถานบริการ
4.  มติครม. (18 กย. 2544)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5.  มติครม. (20 พย. 2544)
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตตั้งสถานบริการ
6.  มติครม. (12 มีค. 2545)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7.  มติครม. (13 มค. 2547)
เรื่อง การกำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานบริการเพื่อเป็นกรอบแนวทางการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.  มติครม. (19 ตค. 2547)
เรื่อง ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9.  มติครม. (23 พย. 2547)
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 - ตุลาคม 2547)
10.  มติครม. (14 ธค. 2547)
เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
11.  มติครม. (15 กพ. 2548)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
12.  มติครม. (13 กย. 2548)
เรื่อง การประชุมกลุ่มจังหวัดเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิธล ความยากจน และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่
13.  มติครม. (8 พย. 2548)
เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
14.  มติครม. (14 กพ. 2549)
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]