วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)
ประเด็น : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (26 มิย. 2544)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ....
2.  มติครม. (27 มีค. 2544)
เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544
3.  มติครม. (14 สค. 2544)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
4.  มติครม. (28 สค. 2544)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
5.  มติครม. (9 ตค. 2544)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ปีงบประมาณ 2544 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2545)
6.  มติครม. (4 ธค. 2544)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2544)
7.  มติครม. (25 ธค. 2544)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ประจำปี 2544)
8.  มติครม. (22 มค. 2545)
เรื่อง การนำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
9.  มติครม. (19 กพ. 2545)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (19 กุมภาพันธ์ 2545)
10.  มติครม. (5 มีค. 2545)
เรื่อง การนำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
11.  มติครม. (2 เมย. 2545)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ณ วันที่ 2 เมษายน 2545)
12.  มติครม. (23 เมย. 2545)
เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
13.  มติครม. (4 มิย. 2545)
เรื่อง การเร่งอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของผู้มีรายได้น้อย
14.  มติครม. (25 มิย. 2545)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2545)
15.  มติครม. (26 พย. 2545)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
16.  มติครม. (18 มีค. 2546)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
17.  มติครม. (26 พค. 2546)
เรื่อง การบริหารจัดการและการให้เงินกู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
18.  มติครม. (1 กค. 2546)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
19.  มติครม. (26 สค. 2546)
เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2546
20.  มติครม. (18 พย. 2546)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
21.  มติครม. (7 กย. 2547)
เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547
22.  มติครม. (30 สค. 2548)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
23.  มติครม. (6 กย. 2548)
เรื่อง การกำหนดเป้าหมาย จัดสรร และโอนเงินตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
24.  มติครม. (1 พย. 2548)
เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2548 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2548)
25.  มติครม. (31 มค. 2549)
เรื่อง การดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
26.  มติครม. (7 มีค. 2549)
เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
27.  มติครม. (28 มีค. 2549)
เรื่อง การดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
28.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
30.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
31.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
32.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
33.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
34.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
35.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
36.  มติครม. (23 เมย. 2545)
เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]