วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประเด็น : นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประเด็น : การคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (15 มค. 2545)
เรื่อง นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554
1.  มติครม. (21 กค. 2541)
เรื่อง แผนพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2540 - 2549
2.  มติครม. (22 มค. 2545)
เรื่อง โครงการสภาเยาวชนแห่งชาติ
2.  มติครม. (21 กค. 2541)
เรื่อง แผนการปฏิบัติการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2540 - 2549
3.  มติครม. (4 พย. 2546)
เรื่อง แนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
3.  มติครม. (4 กย. 2544)
เรื่อง แผนแก้ไขปัญหาเด็กในภาวะยากลำบาก พ.ศ. 2545 - 2549
4.  มติครม. (20 มีค. 2550)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
4.  มติครม. (9 กค. 2545)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....
5.  มติครม. (27 มีค. 2550)
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวาระแห่งชาติด้านเด็กและเยาวชน ปี 2550
5.  มติครม. (16 กย. 2546)
เรื่อง ปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
6.  มติครม. (4 มค. 2548)
เรื่อง การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
7.  มติครม. (18 ตค. 2548)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาสังคมในส่วนของเด็กและเยาวชน
8.  มติครม. (22 พย. 2548)
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
9.  มติครม. (4 กค. 2549)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวม 9 ฉบับ

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]