วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ประเด็น : การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (10 มีค. 2541)
เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
2.  มติครม. (26 มค. 2542)
เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
3.  มติครม. (25 พค. 2542)
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
4.  มติครม. (25 พค. 2542)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
5.  มติครม. (6 กพ. 2544)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารอันเป็นสาธารณะสำหรับบุคคลซึ่งพิการหรือ ทุพพลภาพ หรือคนชรา ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....
6.  มติครม. (26 เมย. 2548)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ....

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]