วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาของทางราชการ
ประเด็น : การจ้างที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาของทางราชการ
ประเด็น : แนวทางและมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาของทางราชการ
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (14 มิย. 2526)
เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาไทย
1.  มติครม. (27 สค. 2545)
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างไทย เพื่อไปดำเนินธุรกิจออกแบบและก่อสร้างในต่างประเทศ
2.  มติครม. (1 เมย. 2540)
เรื่อง การจ้างบริษัทที่ปรึกษาของทางราชการ
2.  มติครม. (4 กพ. 2546)
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
3.  มติครม. (13 มีค. 2544)
เรื่อง การนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
3.  มติครม. (29 พย. 2546)
เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
4.  มติครม. (22 ตค. 2544)
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาไทย
4.  มติครม. (16 กค. 2547)
เรื่อง รายงานผลการจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)
5.  มติครม. (4 กพ. 2546)
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
5.  มติครม. (17 สค. 2547)
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
6.  มติครม. (10 พค. 2548)
เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาไทย
6.  มติครม. (30 พย. 2547)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
7.  มติครม. (10 เมย. 2550)
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ
8.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
9.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
10.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
11.  มติครม. (17 สค. 2547)
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
12.  มติครม. (10 เมย. 2550)
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ
13.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
14.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
15.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]