วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น : การกระจายอำนาจงบประมาณ
ประเด็น : การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น : การถ่ายโอนภารภิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (12 กพ. 2534)
เรื่อง การกระจายอำนาจงบประมาณให้จังหวัด
1.  มติครม. (17 มีค. 2524)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงฐานะการเงินของรัฐบาล
1.  มติครม. (22 กค. 2546)
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.  มติครม. (19 กค. 2537)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงรายได้ของส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล
2.  มติครม. (10 กพ. 2547)
เรื่อง การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.  มติครม. (15 ตค. 2539)
เรื่อง ขอทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษเทศบาลและสุขาภิบาล
3.  มติครม. (28 พย. 2538)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงรายได้ของส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล (ร่างพระราชบัญญัติ รวม 3 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ)
4.  มติครม. (28 พย. 2538)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงรายได้ของส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล(ร่างพระราช-บัญญัติ รวม 3 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ)
4.  มติครม. (15 ตค. 2539)
เรื่อง ขอทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษเทศบาลและสุขาภิบาล
5.  มติครม. (19 กค. 2537)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงรายได้ของส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล
5.  มติครม. (11 มีค. 2540)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงรายได้ของส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ร่างพระราชบัญญัติ รวม 3 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง รวม 8 ฉบับ)
6.  มติครม. (11 มีค. 2540)
เรื่อง มาตรการปรับปรุงรายได้ของส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ร่างพระราชบัญญัติ รวม 3 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง รวม 8 ฉบับ)
6.  มติครม. (1 กค. 2540)
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเกี่ยวกับรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
7.  มติครม. (1 กค. 2540)
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเกี่ยวกับรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
7.  มติครม. (29 พค. 2544)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
8.  มติครม. (29 พค. 2544)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
8.  มติครม. (13 พค. 2546)
เรื่อง การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
9.  มติครม. (9 กย. 2546)
เรื่อง การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
10.  มติครม. (28 ตค. 2546)
เรื่อง การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.  มติครม. (10 กพ. 2547)
เรื่อง การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.  มติครม. (17 มค. 2549)
เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
13.  มติครม. (30 พค. 2549)
เรื่อง แนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ 35
14.  มติครม. (17 ตค. 2549)
เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
15.  มติครม. (7 พย. 2549)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16.  มติครม. (14 พย. 2549)
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
17.  มติครม. (28 พย. 2549)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]