วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
ประเด็น : กิจการโทรทัศน์ : กรณีไอทีวี
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติ ครม. (4 สค. 2535)
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาครั้งที่ 1/2535 (คณะกรรมการปรับปรุงสื่อของรัฐ)
2.  มติ ครม. (11 สค. 2535)
เรื่อง ข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ (ระบบ UHF จำนวน 3 ช่อง)
3.  มติ ครม. (25 สค. 2535)
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ UHF
4.  มติ ครม. (1 กย. 2535)
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ UHF
5.  มติ ครม. (10 กย. 2535)
เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ UHF
6.  มติ ครม. (14 ธค. 2536)
เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบยูและการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ ยู เอช เอฟ
7.  มติ ครม. (4 เมย. 2538)
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบนบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ ยู เอช เอฟ
8.  มติครม. (7 เมย. 2541)
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่น
9.  มติครม. (30 มิย. 2541)
เรื่อง บริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท์ จำกัด ขอขยายระยะเวลาชำระค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (สปน)
10.  มติครม. (23 พค. 2543)
เรื่อง การแก้ไขสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุ - โทรทัศน์ ระบบยู เอช เอฟ ของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
11.  มติครม. (19 ธค. 2549)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
12.  มติครม. (19 มิย. 2535)
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสื่อของรัฐ
13.  มติครม. (1 กพ. 2543)
เรื่อง บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ขอแก้ไขสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบยู เอช เอฟ

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]