วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
ประเด็น : กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการประจำสัปดาห์
ประเด็น : วันหยุดราชการประจำปี
ประเด็น : วันหยุดชดเชย
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (8 สค. 2504)
เรื่อง วันหยุดราชการประจำปี ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์
2.  มติครม. (2 กค. 2517)
เรื่อง ยกเลิกวันหยุดชดเชยของทางราชการ
3.  มติครม. (19 ธค. 2532)
เรื่อง การหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี
4.  มติครม. (26 ธค. 2538)
เรื่อง วันหยุดชดเชยของราชการ
5.  มติครม. (17 เมย. 2544)
เรื่อง การศึกษาผลกระทบกรณีวันหยุดราชการที่มีการชดเชนติดต่อกันหลายวัน
6.  มติครม. (1 พค. 2544)
เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ
7.  มติครม. (9 เมย. 2545)
เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ (การหยุดชดเชยของรัฐวิสาหกิจในวันสงกรานต์ ปี 2545)
8.  มติครม. (3 กพ. 2547)
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]