วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
ประเด็น : กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการประจำสัปดาห์
ประเด็น : วันหยุดราชการประจำปี
ประเด็น : วันหยุดชดเชย
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (31 ธค. 2479)
เรื่อง วันหยุดราชการประจำปี
2.  มติครม. (28 กพ. 2482)
เรื่อง เวลาทำงานและวันหยุดราชการ
3.  มติครม. (21 สค. 2483)
เรื่อง เปลี่ยนวันหยุดราชการในวันขึ้นปีใหม่
4.  มติครม. (7 ธค. 2488)
เรื่อง วันหยุดราชการประจำปี
5.  มติครม. (13 สค. 2489)
เรื่อง วันหยุดราชการ
6.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (6 สค. 2491)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ พ.ศ. 2491
7.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (7 ธค. 2493)
เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดวันหยุดราชการ และระเบียบการชักธงชาติ
8.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (28 พย. 2494)
เรื่อง การหยุดราชการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
9.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (30 สค. 2495)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงาน (ฉบับที่ 4) และประกาศระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 5)
10.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (15 พค. 2497)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2497
11.  มติครม. (12 กค. 2497)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2497
12.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (17 เมย. 2499)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2499
13.  มติครม. (3 มค. 2500)
เรื่อง กำหนดวันครู
14.  มติครม. (9 ตค. 2500)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2500
15.  มติครม. (9 ตค. 2500)
เรื่อง ให้หยุดราชการในวันเด็กและวันครู
16.  มติครม. (29 มีค. 2503)
เรื่อง วันกองทัพไทย
17.  มติครม. (19 เมย. 2503)
เรื่อง วันหยุดราชการในวันพืชมงคล
18.  มติครม. (3 มิย. 2503)
เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2503
19.  มติครม. (5 มิย. 2505)
เรื่อง ให้หยุดราชการในวันอาสาฬหบูชา
20.  มติครม. (25 ธค. 2505)
เรื่อง ให้หยุดราชการในวันขึ้นปีใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน
21.  มติครม. (8 ตค. 2517)
เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
22.  มติครม. (10 มิย. 2523)
เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม
23.  มติครม. (27 เมย. 2525)
เรื่อง การเทิดทูนพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นมหาราชในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
24.  มติครม. (18 เมย. 2532)
เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2532
25.  มติครม. (25 มีค. 2540)
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการประจำปี
26.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]