วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
ประเด็น : กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการประจำสัปดาห์
ประเด็น : วันหยุดราชการประจำปี
ประเด็น : วันหยุดชดเชย
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (25 มค. 2475)
เรื่อง -
2.  มติครม. (4 กค. 2476)
เรื่อง กำหนดเวลาทำงานของข้าราชการทั่ว ๆ ไป
3.  มติครม. (19 สค. 2479)
เรื่อง ขยายเวลาทำราชการตามปกติ
4.  มติครม. (28 กพ. 2482)
เรื่อง เวลาทำงานและวันหยุดราชการ
5.  มติครม. (28 มิย. 2482)
เรื่อง กำหนดเวลาหยุดรับประทานอาหารของข้าราชการ
6.  มติครม. (26 เมย. 2491)
เรื่อง เกี่ยวกับ 4 จังหวัดภาคใต้
7.  มติครม.แจ้งตามหนังสือ (6 สค. 2491)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ พ.ศ. 2491
8.  มติ ครม.แจ้งตามหนังสือกรม (2 ตค. 2499)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499
9.  มติครม. (30 กย. 2500)
เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500
10.  มติครม. (18 กพ. 2502)
เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
11.  มติครม. (12 กพ. 2506)
เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
12.  มติครม. (25 สค. 2524)
เรื่อง ขออนุมัติวันโกน-วันพระ เป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์แทนวันเสาร์-อาทิตย์
13.  มติครม. (21 มีค. 2532)
เรื่อง การพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร (048)
14.  มติครม. (20 สค. 2534)
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการลดปริมาณการจราจร
15.  มติครม. (27 สค. 2534)
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการลดปริมาณการจราจร
16.  มติครม. (18 กย. 2550)
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]