วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : พื้นที่ป่าชายเลน ในช่วงปี 2523 - 2549
ประเด็น : นโยบาย มาตรการ สถานภาพและแผนการจัดการป่าชายเลนของประเทศ
ประเด็น : การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติ ครม. (4 มค. 2509)
เรื่อง นโยบายการอนุญาตทำไม้ป่าเลนโดยให้สัมปทานระยะยาว
1.  มติครม. (27 มิย. 2521)
เรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนของโครงการพัฒนาแหล่งชุมชนและสะพานเทียบเรือ หมู่บ้านตำมะลังอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
2.  มติ ครม. (25 พค. 2520)
เรื่อง การออกสัมปทานและการต่ออายุสัมปทานทำไม้
2.  มติครม. (28 มค. 2535)
เรื่อง ขออนุญาตสร้างถนนและสะพานโดยผ่านพื้นที่ป่าชายเลนเป็นกรณีพิเศษ
3.  มติครม. (19 สค. 2523)
เรื่อง มาตรการการใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน
3.  มติครม. (17 มีค. 2535)
เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองเกาะผีสำหรับการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลของจังหวัดภูเก็ต
4.  มติครม. (29 มิย. 2525)
เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน
4.  มติครม. (18 สค. 2535)
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะรายกรณีขอใช้ที่ดินป่าชายเลน(ตำรวจน้ำ จังหวัดสตูล)
5.  มติครม. (9 สค. 2526)
เรื่อง นโยบายการอนุญาตทำไม้ป่าเลนโดยให้สัมปทานระยะยาว (15ปี)
5.  มติครม. (13 กค. 2536)
เรื่อง ทบทวนการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
6.  มติครม. (1 พค. 2527)
เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศน์วิทยาป่าชายเลน ครั้งที่4
6.  มติครม. (28 ธค. 2536)
เรื่อง การขอรับโอนสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน
7.  มติครม. (3 กค. 2527)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องแนวนโยบายและมาตรการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
7.  มติครม. (4 มค. 2537)
เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอสิเกา สร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ
8.  มติครม. (15 ธค. 2530)
เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย
8.  มติครม. (16 กค. 2539)
เรื่อง ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยจากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4
9.  มติ ครม. (20 ธค. 2531)
เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออก
9.  มติครม. (25 กพ. 2540)
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534
10.  มติครม. (3 มค. 2532)
เรื่อง การป้องกันและแกัไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ และการสงวนคุ้มครองป่าชายเลน
10.  มติครม. (16 กย. 2540)
เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน (การก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กและต่อแพขนานยนต์)
11.  มติครม. (17 มค. 2532)
เรื่อง การปิดป่าสัมปทาน
12.  มติครม. (7 กพ. 2532)
เรื่อง การรักษาสภาพป่าชายเลน
13.  มติครม. (7 กพ. 2532)
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14.  มติครม. (30 พค. 2532)
เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี 2533 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15.  มติครม. (30 พค. 2532)
เรื่อง ขออนุมัติโครงการสร้างถนนสายอำเภอเมืองสตูล-รัฐเปอร์ลิส
16.  มติครม. (1 สค. 2532)
เรื่อง การสงวนและคุ้มครองป่าชายเลน
17.  มติครม. (19 กย. 2532)
เรื่อง ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ภาคกลาง 24 จังหวัด
18.  มติครม. (6 กพ. 2533)
เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออก
19.  มติครม. (27 กพ. 2533)
เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลน ครั้งที่ 6
20.  มติครม. (24 เมย. 2533)
เรื่อง กรมตำรวจขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีขอใช้ที่ป่าชายเลนเป็นสถานที่จอดเรือตรวจการณ์
21.  มติครม. (4 มิย. 2534)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องมาตรการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนและปะการัง พ.ศ.2535-2536
22.  มติครม. (23 กค. 2534)
เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ
23.  มติครม. (17 กพ. 2535)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของประเทศ
24.  มติครม. (17 ธค. 2534)
เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้ที่ดินของกองทัพเรือ
25.  มติครม. (20 มค. 2535)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องมาตรการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนและปะการัง พ.ศ.2535-2536
26.  มติครม. (10 เมย. 2535)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องมาตรการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนและปะการัง พ.ศ.2535-2536
26.  มติ ครม. (28 มค. 2535)
เรื่อง ขออนุญาตสร้างถนนและสะพานโดยผ่านพื้นที่ป่าชายเลนเป็นกรณีพิเศษ
27.  มติครม. (3 มีค. 2535)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนสายอำเภอเมืองสตูล-รัฐเปอร์ลิส
28.  มติครม. (17 มีค. 2535)
เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองเกาะผีสำหรับการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขา ภิบาลของจังหวัดภูเก็ต
29.  มติครม. (9 มิย. 2535)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนและปะการัง พ.ศ.2535-2536
29.  มติ ครม. (17 มีค. 2535)
เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองเกาะผีสำหรับการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลของจังหวัดภูเก็ต
30.  มติครม. (4 สค. 2535)
เรื่อง การดำเนินการแก้ไขการทำลายภาวะสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
31.  มติครม. (1 กย. 2535)
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2535
32.  มติครม. (18 สค. 2535)
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะรายกรณีขอใช้ที่ดินป่าชายเลน(ตำรวจน้ำ จังหวัดสตูล)
33.  มติครม. (1 กพ. 2537)
เรื่อง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50
34.  มติครม. (13 กค. 2536)
เรื่อง ทบทวนการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
34.  มติ ครม. (18 สค. 2535)
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะรายกรณีขอใช้ที่ดินป่าชายเลน(ตำรวจน้ำ จังหวัดสตูล)
35.  มติครม. (28 ธค. 2536)
เรื่อง การขอรับโอนสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน
36.  มติครม. (4 มค. 2537)
เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอสิเกา สร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ
37.  มติครม. (11 มค. 2537)
เรื่อง การขออนุญาตผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534
37.  มติ ครม. (13 กค. 2536)
เรื่อง ทบทวนการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
38.  มติครม. (20 กย. 2537)
เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
39.  มติครม. (16 กค. 2539)
เรื่อง ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยจากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4
39.  มติ ครม. (28 ธค. 2536)
เรื่อง การขอรับโอนสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน
40.  มติครม. (22 พย. 2537)
เรื่อง การขอใช้ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
41.  มติครม. (13 สค. 2539)
เรื่อง การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าชายเลน
41.  มติ ครม. (4 มค. 2537)
เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอสิเกา สร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ
42.  มติครม. (19 พย. 2539)
เรื่อง การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน
43.  มติครม. (11 มีค. 2540)
เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
44.  มติครม. (25 กพ. 2540)
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534
45.  มติ ครม. (20 กย. 2537)
เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
46.  มติ ครม. (22 พย. 2537)
เรื่อง การขอใช้ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
47.  มติครม. (16 กย. 2540)
เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน (การก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กและต่อแพขนานยนต์)
48.  มติครม. (7 ตค. 2540)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง สถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและแผนการจัดการป่าชายเลนของประเทศ
48.  มติ ครม. (16 กค. 2539)
เรื่อง ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยจากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4
49.  มติครม. (7 ตค. 2540)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ
50.  มติ ครม. (19 พย. 2539)
เรื่อง การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน
51.  มติครม. (4 สค. 2541)
เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541
51.  มติ ครม. (25 กพ. 2540)
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534
52.  มติครม. (17 สค. 2542)
เรื่อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
53.  มติครม. (14 ธค. 2542)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ระยะที่ 2 (รอบ6 เดือน) ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2542]
54.  มติครม. (11 มค. 2543)
เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
54.  มติ ครม. (16 กย. 2540)
เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน (การก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กและต่อแพขนานยนต์)
55.  มติครม. (14 มีค. 2543)
เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้
56.  มติครม. (16 พค. 2543)
เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ เครื่องที่ 1 และ 2
57.  มติครม. (1 สค. 2543)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์
58.  มติครม. (15 สค. 2543)
เรื่อง การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
59.  มติครม. (5 กย. 2543)
เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
60.  มติครม. (5 กย. 2543)
เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
61.  มติครม. (3 ตค. 2543)
เรื่อง การขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (โครงการเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้)
62.  มติครม. (17 ตค. 2543)
เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
63.  มติครม. (14 สค. 2544)
เรื่อง การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2544)
64.  มติครม. (21 พย. 2543)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ครั้งที่ 10/2543)
65.  มติครม. (28 พย. 2543)
เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
66.  มติครม. (26 ธค. 2543)
เรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง จังหวัดภูเก็ต
67.  มติครม. (6 กพ. 2544)
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
68.  มติครม. (24 กค. 2544)
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ กพบ. 2/2544
69.  มติครม. (24 กค. 2544)
เรื่อง แผนการจัดการและแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
70.  มติครม. (18 กย. 2544)
เรื่อง การจัดตั้งองค์กรดูแลป่าชายเลน
71.  มติครม. (14 สค. 2544)
เรื่อง ขอรับโอนสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน
72.  มติ ครม. (28 พย. 2543)
เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
73.  มติครม. (9 ตค. 2544)
เรื่อง ทบทวนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี จังหวัดภูเก็ต
74.  มติครม. (30 กค. 2545)
เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและกิจการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา
75.  มติครม. (13 สค. 2545)
เรื่อง การสนองพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา (12 สิงหาคม 2545)
76.  มติครม. (25 กย. 2545)
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการด้านการเกษตร
77.  มติครม. (29 กค. 2546)
เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
78.  มติครม. (5 สค. 2546)
เรื่อง โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา
79.  มติครม. (30 กย. 2546)
เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct)
80.  มติครม. (14 ตค. 2546)
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (จำนวน 3 เรื่อง) (1. เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 3. เรื่อง ผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เกาะลังกาวี (27-28 กรกฎาคม 2546))
81.  มติครม. (14 ตค. 2546)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา และการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน (โครงการเร่งด่วนระยะ 1 ปี)
82.  มติครม. (30 พย. 2547)
เรื่อง การขอผ่อนผันให้โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
83.  มติครม. (4 มค. 2548)
เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนหนองจิก โดยผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543
84.  มติครม. (5 เมย. 2548)
เรื่อง ขอผ่อนผันใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อกู้เรือประสบภัย
85.  มติครม. (11 ตค. 2548)
เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
86.  มติ ครม. (30 กย. 2546)
เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct)
87.  มติ ครม. (14 ตค. 2546)
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (จำนวน 3 เรื่อง) (1. เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 3. เรื่อง ผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เกาะลังกาวี (27-28 กรกฎาคม 2546))
88.  มติ ครม. (14 ตค. 2546)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา และการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน (โครงการเร่งด่วนระยะ 1 ปี)
89.  มติ ครม. (30 พย. 2547)
เรื่อง การขอผ่อนผันให้โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
90.  มติ ครม. (4 มค. 2548)
เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนหนองจิก โดยผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543
91.  มติ ครม. (5 เมย. 2548)
เรื่อง ขอผ่อนผันใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อกู้เรือประสบภัย
92.  มติ ครม. (11 ตค. 2548)
เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]