วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็น : โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็น : โครงการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็น : การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (29 มีค. 2537)
เรื่อง โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1.  มติ ครม. (28 พย. 2538)
เรื่อง โครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
1.  มติครม. (4 มิย. 2534)
เรื่อง โครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
2.  มติครม. (6 มค. 2541)
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
2.  มติครม. (8 เมย. 2540)
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ. 2540 โครงการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
2.  มติครม. (30 สค. 2537)
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม (TELE MEDICINE)
3.  มติครม. (19 พค. 2541)
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโลกการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)
3.  มติครม. (29 เมย. 2540)
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี พ.ศ. 2540 โครงการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
3.  มติครม. (4 กค. 2538)
เรื่อง การปรับแผนโครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม
4.  มติครม. (21 มีค. 2543)
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 (เมษายน - กันยายน 2542) ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
5.  มติครม. (27 สค. 2545)
เรื่อง ทบทวนการขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2545 เพิ่มเติม
5.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
6.  มติครม. (10 สค. 2536)
เรื่อง ข้อเสนอแนะในการเร่งขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ปีเป็น 9 ปี
7.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
8.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
9.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
10.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]