วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
ประเด็น : โครงการคอมพิวเตอร์ ไอ ซี ทีเพื่อน้องเล็ก
ประเด็น : โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในทุกโรงเรียน
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (9 มีค. 2547)
เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็ก
2.  มติครม. (1 มิย. 2547)
เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก
3.  มติครม. (4 ตค. 2548)
เรื่อง โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในทุกโรงเรียน
4.  มติครม. (15 พย. 2548)
เรื่อง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ของกระทรวงศึกษาธิการ
5.  มติครม. (7 กพ. 2549)
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ค่าใช้จ่ายรายเดือนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา)
6.  มติครม. (7 มีค. 2549)
เรื่อง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
7.  มติครม. (22 สค. 2549)
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการของรัฐ
8.  มติครม. (5 กย. 2549)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนประจำปี 2549
9.  มติครม. (15 มค. 2551)
เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ทให้กับโรงเรียนเอกชน
10.  มติครม. (14 มิย. 2548)
เรื่อง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Projects) (Agenda based)
11.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]