วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
ประเด็น : โครงการคอมพิวเตอร์ ไอ ซี ทีเพื่อน้องเล็ก
ประเด็น : โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในทุกโรงเรียน
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (9 มีค. 2547)
เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็ก
1.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
2.  มติครม. (1 มิย. 2547)
เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก
2.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
3.  มติครม. (4 ตค. 2548)
เรื่อง โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในทุกโรงเรียน
3.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
4.  มติครม. (15 พย. 2548)
เรื่อง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
5.  มติครม. (7 กพ. 2549)
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ค่าใช้จ่ายรายเดือนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา)
5.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
6.  มติครม. (7 มีค. 2549)
เรื่อง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
6.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -
7.  มติครม. (22 สค. 2549)
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการของรัฐ
8.  มติครม. (5 กย. 2549)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนประจำปี 2549
9.  มติครม. (15 มค. 2551)
เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ทให้กับโรงเรียนเอกชน
10.  มติครม. (14 มิย. 2548)
เรื่อง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Projects) (Agenda based)
11.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]