วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กระบวนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ประเด็น : ความเป็นมา
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (5 สค. 2546)
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543
2.  มติครม. (18 พค. 2547)
เรื่อง แนวทางการจัดทำความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอและต่อคณะรัฐมนตรี
3.  มติครม. (17 สค. 2547)
เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการทำงานระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับรัฐบาล
4.  มติครม. (24 สค. 2547)
เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน
5.  มติครม. (7 ธค. 2547)
เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (การประชุมหารือรูปแบบแนวทางการจัดทำความเห็นและการดำเนินงานของส่วนราชการต่อข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
6.  มติครม. (29 พย. 2548)
เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการของไทย
7.  มติครม. (14 กพ. 2549)
เรื่อง ข้อเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.  มติครม. (23 พค. 2549)
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในช่วงระหว่างรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
9.  มติครม. (6 มิย. 2549)
เรื่อง การขอความร่วมมือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่
10.  มติครม. (22 สค. 2549)
เรื่อง การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับข้อพิจารณาของรัฐบาลต่อข้อเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11.  มติครม. (25 กย. 2549)
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง
12.  มติครม. ( - )
เรื่อง  -

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]