วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็น : การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (27 มค. 2547)
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.  มติครม. (2 มีค. 2547)
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.  มติครม. (11 พค. 2547)
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้
4.  มติครม. (10 สค. 2547)
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
5.  มติครม. (17 สค. 2547)
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
6.  มติครม. (9 พย. 2547)
เรื่อง มาตรการด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
7.  มติครม. (27 กย. 2548)
เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.  มติครม. (16 พย. 2547)
เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
9.  มติครม. (21 พย. 2549)
เรื่อง การขออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่ครูอัตราจ้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.  มติครม. (17 กค. 2550)
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
11.  มติครม. (1 สค. 2550)
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12.  มติครม. (11 กย. 2550)
เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
13.  มติครม. (11 กย. 2550)
เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
14.  มติ ครม. (11 กย. 2550)
เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
15.  มติ ครม. (11 กย. 2550)
เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]