วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประเด็น : หลักการการขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประเด็น : การขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกรมศุลกากร
ประเด็น : การขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (19 พค. 2546)
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550)
1.  มติครม. (25 กค. 2549)
เรื่อง ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.  มติครม. (20 มิย. 2549)
เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.  มติครม. (23 กย. 2546)
เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
2.  มติครม. (5 กย. 2549)
เรื่อง ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3.  มติครม. (24 มค. 2549)
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
3.  มติครม. (19 กย. 2549)
เรื่อง ขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมศุลกากร เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4.  มติครม. (5 กย. 2549)
เรื่อง ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]