วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission)
ประเด็น : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission)
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (4 พค. 2542)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
2.  มติครม. (29 มิย. 2542)
เรื่อง การนำผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.  มติครม. (7 กย. 2542)
เรื่อง รายงานผลการนำผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4.  มติครม. (7 กย. 2542)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
5.  มติครม. (9 พย. 2542)
เรื่อง การชี้แจงคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนำผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้คัดเลือกบุคคชลเข้าศึษาในสถาบันอุดมศึกษา
6.  มติครม. (16 พย. 2542)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
7.  มติครม. (25 มค. 2543)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
8.  มติครม. (14 มีค. 2543)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
9.  มติครม. (9 พค. 2543)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการนำผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการ คัดเลือก ฯ (ครั้งที่ 4)
10.  มติครม. (30 พค. 2543)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2543 ของกระทรวงศึกษาธิการ
11.  มติครม. (16 ธค. 2546)
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด (ระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา)

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]