วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City)
ประเด็น : กรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City)
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (12 มีค. 2545)
เรื่อง การปรับแผนการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
2.  มติครม. (21 มค. 2546)
เรื่อง โครงการกิจกรรมเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
3.  มติครม. (8 กค. 2546)
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม "โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น"
4.  มติครม. (17 กพ. 2547)
เรื่อง รายงานผลการจัดงานเปิดตัวโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น
5.  มติครม. (27 เมย. 2547)
เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น
6.  มติครม. (25 พค. 2547)
เรื่อง รายงานผลการร่วมจัดงานระหว่างโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และโครงการ "Silk Road To Milan" ของบริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
7.  มติครม. (11 มค. 2548)
เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
8.  มติครม. (8 มีค. 2548)
เรื่อง รายงานความคืบหน้าของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
9.  มติครม. (5 กค. 2548)
เรื่อง ขอขยายเวลาทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันและระยะเวลาดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]