วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
ประเด็น : มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและและยาสูบเพื่อสังคม
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (12 มิย. 2544)
เรื่อง การออกกฎหมายห้ามเด็กซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.  มติครม. (17 กค. 2544)
เรื่อง การออกกฎหมายห้ามเด็กซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการกำหนดเวลาการจำหน่าย
3.  มติครม. (29 กค. 2546)
เรื่อง การกำหนดมาตรการและแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
4.  มติครม. (13 สค. 2546)
เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา
5.  มติครม. (23 ธค. 2546)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณา เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ในโรงภาพยนตร์ และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. ....
6.  มติครม. (20 กค. 2547)
เรื่อง ขอเสนอให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
7.  มติครม. (27 กค. 2547)
เรื่อง การเสนอมาตรการรณรงค์และการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์
8.  มติครม. (19 ตค. 2547)
เรื่อง ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9.  มติครม. (30 พย. 2547)
เรื่อง ขอเสนอให้การบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามจำหน่ายสุรา - บุหรี่ แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี" ให้เป็นรูปธรรม
10.  มติครม. (14 ธค. 2547)
เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
11.  มติครม. (15 กพ. 2548)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
12.  มติครม. (8 พย. 2548)
เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
13.  มติครม. (24 มค. 2549)
เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
14.  มติครม. (17 ตค. 2549)
เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]