วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การจัดระเบียบหอพัก
ประเด็น : มาตรการในการจัดระเบียบหอพัก
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (18 พย. 2546)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบทนิยาม หลักเกณฑ์การบังคับใช้ การอนุญาต การทะเบียนผู้พัก บัตรประจำตัวนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก พ.ศ. ....
2.  มติครม. (15 มิย. 2547)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.  มติครม. (1 พย. 2548)
เรื่อง การควบคุมดูแลธุรกิจหอพักและการเข้าพักของนักเรียนนักศึกษา
4.  มติครม. (27 ธค. 2548)
เรื่อง มาตรการในการจัดระเบียบหอพัก
5.  มติครม. (17 มค. 2549)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ....
6.  มติครม. (5 มิย. 2550)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....
7.  มติครม. (15 มค. 2551)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ....

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]