วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : กองทุนหมุนเวียน
ประเด็น : การรวมกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (29 กค. 2540)
เรื่อง คำขอแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2541 เพิ่มเติม
2.  มติครม. (5 สค. 2540)
เรื่อง การบริหารเงินกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคและชนบท
3.  มติครม. (22 กย. 2541)
เรื่อง การพิจารณารวมกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี
4.  มติครม. (15 ธค. 2541)
เรื่อง การพิจารณารวมกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี
5.  มติครม. (2 มีค. 2542)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง รวมหรือยุบกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. .....
6.  มติครม. (31 กค. 2544)
เรื่อง ขออนุมัติรวมทุนหมุนเวียน
7.  มติครม. (11 กพ. 2546)
เรื่อง ขออนุมัติรวมและยุบเลิกทุนหมุนเวียน
8.  มติครม. (18 พย. 2546)
เรื่อง รายงานภาพรวมทุนหมุนเวียน
9.  มติครม. (24 สค. 2547)
เรื่อง ขออนุมัติรวมและยุบเลิกทุนหมุนเวียน

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]