วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิผล ..

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2500 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากหัวเรื่อง
ชื่อหัวเรื่อง : การควบคุมการนำเข้าและการขนส่งสารเคมีและสินค้าอันตราย
ประเด็น : การควบคุมการนำเข้าและการขนส่งสารเคมีและสินค้าอันตราย
สรุปย่อ สรุปมติคณะรัฐมนตรี  

1.  มติครม. (23 พค. 2543)
เรื่อง ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการขนส่ง
2.  มติครม. (21 สค. 2544)
เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
3.  มติครม. (28 สค. 2544)
เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2549)
4.  มติครม. (11 กย. 2544)
เรื่อง การขนส่งสารเคมีผ่านเมือง
5.  มติครม. (11 กย. 2544)
เรื่อง การควบคุมสารเคมีอันตราย
6.  มติครม. (2 ตค. 2544)
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย
7.  มติครม. (16 ตค. 2544)
เรื่อง การลงนามในพิธีสารฉบับที่ 9 เรื่อง สินค้าอันตราย
8.  มติครม. (18 ธค. 2544)
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2)
9.  มติครม. (18 ธค. 2544)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการควบคุมสารเคมีอันตรายตามมติคณะรัฐมนตรี
10.  มติครม. (19 กพ. 2545)
เรื่อง ปัญหารถบรรทุกกากดินปนสารเคมีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
11.  มติครม. (1 ตค. 2545)
เรื่อง ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
12.  มติครม. (8 กค. 2546)
เรื่อง การควบคุมการใช้และการนำเข้าสารเคมี (กรณีปัญหาไวน์ปลอม)
13.  มติครม. (10 กพ. 2547)
เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการและงบประมาณปี 2547-2549 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
14.  มติครม. (2 มีค. 2547)
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง และมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหานำเข้าสารเคมี
15.  มติครม. (23 มีค. 2547)
เรื่อง การควบคุมการใช้และการนำเข้าสารเคมี
16.  มติครม. (4 พค. 2547)
เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยของสารเคมี
17.  มติครม. (10 สค. 2547)
เรื่อง เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยสำหรับการดำเนินงานร่วมกับ IFCS
18.  มติครม. (28 ธค. 2547)
เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่มที่ 2 (Thai Provisions Volume 2 ; TP2) ว่าด้วยการขนส่งทางถนน
19.  มติครม. (18 มค. 2548)
เรื่อง การให้สัตยาบันในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
20.  มติครม. (4 กย. 2549)
เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
21.  มติครม. (19 ธค. 2549)
เรื่อง เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยสำหรับการดำเนินงานร่วมกับ Intergovernmental Forum on Chemical Safety : IFCS (เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องความปลอดภัยของสารเคมี)
22.  มติครม. (3 มค. 2550)
เรื่อง คณะกรรมการต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (กระทรวงสาธารณสุข)
23.  มติครม. (9 มค. 2550)
เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2554) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2554)
24.  มติครม. (23 มค. 2550)
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสารเคมี

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]