[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากรหัสเรื่องหรือชื่อเรื่อง
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 61 - 90 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254
รหัสเรื่อง ชื่อเรื่อง
45126 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางหลวงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
12063 การยืมตัวข้าราชการไปทำงานต่างกระทรวง ทบวง กรม
43115 การย้ายและพัฒนาพื้นที่โรงงานยาสูบ
22702 การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กรณีการตราพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และการใช้บังคับในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
22025 การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กรณีการตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
51001 การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน
12079 การรับหรือขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการกู้เงินจากต่างประเทศ
12712 การลาติดตามคู่สมรส
31101 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
41223 การสนับสนุนโครงการ/งานการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
32104 การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand : Partnership for Development)
12717 การสร้างราชการใสสะอาด และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
22037 การส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
54332 การส่งเสริมการกีฬาของไทย
43113 การส่งเสริมการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3
54167 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
52151 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
62006 การอนุรักษ์ปะการัง
62220 การอนุรักษ์แหล่งซากซอสซิลหอยขมน้ำจืดดึกดำบรรพ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
12111 การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ
54166 การเขียนเรียงความเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
11111 การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
12187 การเลือกตั้งและการยุบสภา
12081 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรี
47004 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดนครราชสีมา
51201 การแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง
62020 การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา
44116 การแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย (The retail Business in Thailand)
62025 การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จังหวัดสมุทรปราการ
52180 การแก้ไขปัญหาบุคคลเร่ร่อน
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 61 - 90 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]