[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากรหัสเรื่องหรือชื่อเรื่อง
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 31 - 60 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254
รหัสเรื่อง ชื่อเรื่อง
54171 การจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
12017 การชี้แจงหรือแถลงข่าวของรัฐบาลหรือทางราชการ
13321 การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2535
12087 การซื้อ/เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
12213 การดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 - 2551
45306 การดำเนินการในคดีทางด่วน สายบางนา - บางพลี - บางปะกง
12104 การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่เกี่ยวกับรัฐ
53174 การดูแลความปลอดภัยของเล่นสำหรับเด็ก
12032 การตรวจราชการ
12183 การตรวจสอบร่างกฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรี
22015 การติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ
54168 การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
42224 การทำฟาร์มสัญญา (Contract Farming)
40004 การบริหารงบประมาณตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
53232 การบริหารจัดการน้ำ
54144 การปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
44119 การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
12204 การปรับลดบุคลากรและการเปิด/ปิดสำนักงานของไทยในต่างประเทศ
22044 การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
54142 การปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับของรัฐ
51611 การป้องกันพิบัติภัยจากดินหรือโคลนถล่ม
51627 การป้องกันอุบัติภัย
52133 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
51629 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
53137 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน
12189 การพัฒนากฎหมาย
46131 การพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต
12021 การพัฒนาระบบการเมืองไทย (พ.ศ. 2539 - 2551)
43106 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
43120 การพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 31 - 60 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]